پارادایم تأویل دستورگرا در تبیین هرمنوتیکِ ادبیِ مؤلف محور در مطالعات نهج البلاغه

مریم هاشمی

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 110-134

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.4233

چکیده
  جستار علمیِ پیش­رو قصد دارد اصطلاحی به نام «هرمنوتیک ادبیِ مؤلف محور» و چگونگی کاربست آن را در حوزۀ مطالعات نهج­البلاغه بسط دهد، آن هم با تأمل بر کارکردِ معناشناختی پارادایمتأویلدستورگرا، به شیوۀ دستاوردهای دانشِ معناشناسیِ ادب عربی. فهم دال و مدلول­هایِ تأویلدستورگرا در خطبۀ 36 نهج البلاغه مورد پژوهانۀ این جستار است؛ ...  بیشتر

تحلیل اقتصاد زبانی در نامه های نهج البلاغه بر اساس نظریة نقش گرایی هلیدی

رسول بلاوی؛ زهرا ماهوزی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5143

چکیده
  اقتصاد زبانی یک فعالیت ذهنی - زبانی است که ذهن برای ارائه مفاهیم و معانی مورد نظر از کمترین سازه های زبانی با استفاده از الگوهای بیانی بهره م یگیرد؛ به عبارتی دیگر، همانیاد می شود. این اصل زبانی به اصولی « اصل کم کوشی » اصلی است که از آن با عنوان مانند: اصل اشتقاق، همنشینی، جانشینی و ایجاز اشاره دارد که تمامی این موارد پیشینة کهن ...  بیشتر

طراحی الگوی دولت علوی مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه

حسن رنگریز

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5144

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی دولت علوی(ع) مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه است. روش انجام این پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسی در این پژوهش خطب ه ها و نامه های حضرت علی(ع) مرتبط با دول تمداری و سیاست مداری در نهج البلاغه است. یافت ه های پژوهش نشان م یدهد الگوی دولت علوی(ع) ...  بیشتر

اثرپذیری شعر و نثر امام شافعی از سخنان امام علی (ع)

وحید سبزیان پور؛ فاروق نعمتی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5145

چکیده
  بر اساس نظریه بینامتنیت، هر متن ادبی، آگاه یا ناخودآگاه، زایش و باز خوانشی از آثار ادبی پیش از خود یا معاصر با خود است. نهج البلاغه از هنگام ظهور تاکنون ، همواره به عنوان یکی از منابع مهم و کلیدی ادبای عرب به شمار میرود. محمد بن ادریس شافعی از عالمان و فقیهان قرن دوم هجری و پیشوای مذهب شافعی است که بسیاری از مفاهیم حکمی و اخلاقی را به ...  بیشتر

نفس، ساحت های نفس، و ارتباط انفسی میان خدا و انسان در نهج البلاغه

محمدعلی عباسیان چالشتری

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5146

چکیده
  ی از پرکاربردترین واژ هها در نه جالبلاغه است. نفس در نه جالبلاغه دارای چهار « نفس » ساحت معرف تشناختی، هستی شناختی، عم لشناختی، و زبان شناختی است، که با ی کدیگر روابط دو یا چندسویه دارند. بیشترین فراوانی از نفس در نه جالبلاغه مربوط به ساحت عمل شناختی و ک مترین آن مربوط به ساحت زبا نشناختی است. در میان ساح تها تقدم و آغاز با ساحت معرفت ...  بیشتر

واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه: فرایند چرخه تحلیل

جعفر ترک زاده؛ رضا عقیلی؛ محمدجواد سلمانپور؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5156

چکیده
    هدف از انجاماین پژوهش واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغهبود. در این پژوهش از روش مطالعه کیفی استفاده شد. جامعه آماری (قلمرو) پژوهش شامل تمامی حکمت­های نهج­ البلاغه است که مضمون­های انگیزشی موجود در آنها مورد کاوش قرار گرفت. در این پژوهش از روش فرایند چرخه­ ای تحلیل استفاده شده است. ...  بیشتر

ضرورت ، خاستگاه و اهداف حکومت در نهج البلاغه

عصمت همتی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5159

چکیده
  مسئله حکومت از مهم ترین مسائل  فلسفه سیاسی است . اسلام واضع حکومت نیست ،  اما چون پیامبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد و امیرالمومنین علی (ع) نیز پنج سال در راس خلافت اسلامی قرار گرفت  ، به نظر می رسد با تامل در  کلمات  امام علی (ع) بتوان به  ضوابطی برای تشخیص حاکمیت مورد تایید دین دست یافت . این نوشتار با روش توصیفی _تحلیلی به شیوه ...  بیشتر

اصول «اخلاق مسالمت» با تمرکز بر سخنان امام علی علیه‌السلام

مریم صانع پور

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5160

چکیده
  در این مقاله احادیث نهج‌البلاغه به منزله تفسیر قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با استفاده از سخنان امام اول شیعیان علی علیه‌السلام منظومه‌ای اخلاقی صورت‌بندی شده که مبتنی بر مشترکات انسانی است تا پاسخگوی روابط فرادینی و فرافرهنگی در عصر ارتباطات باشد. این اصول اخلاقی بر مبانی مشترک انسان‌شناختی مانند پاک‌ نهادی، برادری ...  بیشتر

نقش روابط بین‌فردی و سرمایه‌ی روان‌شناختی در ایجاد امنیت روانی براساس تحلیل‌محتوای کیفی نامه‌های امام علی به کارگزاران

زینب نریمانی؛ علی باقر طاهری نیا

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5162

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش روابط بین‌فردی و سرمایه روان‌شناختی در ایجاد امنیت روانی انجام شده است. این پژوهش با روش تحلیل‌محتوای کیفی و کاربست نرم افزارMAXQDA به ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه امنیت روانی در نامه‌های امام علی به کارگزاران پرداخته است. انتخاب نامه‌ها از میان کلام حضرت به عنوان داده‌های پژوهش از این‌روست که نامه‌ها ...  بیشتر

راست آزمایی جایگاه ابن حجاج بغدادی نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) (مطالعه موردی: نقد تاریخی روایت الدُّرُ النَّضید)

سعید توفیق؛ وجیهه میری

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5163

چکیده
  ابن حجاج بغدادی، شاعر امامی مذهب قرن چهارم و سُراینده قصیده «الفـائیّـة» میباشد. وی با عضدالدوله بویهی و شریف مرتضی معاصر بوده است. کتاب الـدُّر النَّـضیـد تألیف سید بهاءالدین علی بن عبدالحمید الحسینی، برای نخستین بار روایتی را در مورد مناسبت و زمان خواندن قصیده «الفـائیّـة» توسط ابنحجاج گزارش میکند، که بیش از آنکه به ...  بیشتر

بررسی تحلیلی شخصیت عَبیده بن عمرو سلمانی و دلایل رویارویی وی با امام علی (ع) در نبرد صفین

مریم سعیدیان جزی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5164

چکیده
  این جستار به دنبال آن است تا یک روایت پیوسته از شخصیت عبیده بن عمرو سلمانی و مواضع او در نبرد صفین ارائه نماید. تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته و گزارش‌های موجود پراکنده و دارای تعارض است. پژوهش کتابخانه‌ای حاضر به روش مطالعه تاریخی و توصیفی، اسنادی تنظیم شده و گونه‌های منابع فریقین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ...  بیشتر

شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه

سید مهدی ظفر حسینی؛ علی اسدی اصل؛ حسن نقی زاده

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5165

چکیده
  تا کنون موضوع غیبیّات در نهج البلاغه از جهات گوناگونی همچون امکان علم به آن و اهداف ذکر آن بررّسی شده است، امّا شیوه‌های توصیف آن مورد برّرسی قرار نگرفته است. این مقاله ضمن بیان معنای مشخّصی از غیب،غیب را در برابر عالم شهادت می‌داند نه صرف اخبار و ملاحم غیبی؛ و برّرسی الفاظ را به عنوان راهی در یافتن شیوه توصیف غیبیّات معرّفی می‌کند ...  بیشتر

بررسی شناختی ساخت‌های استعاری مفهوم فتنه در نهج البلاغه برمبنای نظریه لیکاف و جانسون

کبری راستگو

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5166

چکیده
  براساس زبان‌شناسی‌شناختی، استعاره، صورت ثانوی وشکل تحریف‌شدۀ زبان نیست، بلکه صورت بنیادین زبان ونوعی فعالیت تعبیری است که به نحوۀ مفهوم‌سازی مربوط می‌شود. در گفتمان علوی برای تبیین مهم‌ترین مفاهیم انتزاعی از جمله مفهوم "فتنه" از استعاره‌های بسیاری استفاده شده است که بنیان هریک از آن‌ها بر پایۀ مفهوم‌سازی‌های خاصی استوار می‌باشد. ...  بیشتر

تبیین سه رویکرد به رنگها از منظر حضرت علی (ع) در نهج البلاغه

فاطمه عسگری؛ اصغر فهیمی فر

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.30465/alavi.0621.5542

چکیده
  نهج البلاغه در بردارنده نکات ارزشمندی از وصف زیباییهای عالم از جمله رنگها و معانی آنها است. مسئله این تحقیق واکاوی فرازهای نهج البلاغه و رویکردهای مختلف درباره رنگ است. این تحقیق با هدف تبیین رنگها و معانی آن، پرسشها  را اینگونه مطرح می کند: حضرت علی(ع) در نهج البلاغه با چه رویکردها، دیدگاه ها و نیز ویژگیهای تجسمی و هنری به رنگ نگریسته ...  بیشتر

تحلیل ساختار هنری داستان حضرت آدم (ع) در خطبه‌های نهج‌البلاغه

ابراهیم فلاح

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5543

چکیده
  مکتب ساختارگرایی از جمله دانش های مربوط به نشانه شناختی است که به تحلیل محتوای متون(از جمله متون مقدس) و به ویژه بررسی و تحلیل عناصر داستان ها و قصه ها می پردازد. شیواترین ابزار بیان و انتقال مفاهیم و انگاره های مورد نظر، روایت و به تصویرکشیدن وقایع در قالب «قصه» است که اهداف بسیاری را با خود به همراه دارد. این پژوهش در تحلیل عناصریکی ...  بیشتر

تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)

اکرم السادات حسینی هنومرور؛ کمال صحرایی؛ علی محمد میرجلیلی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5544

چکیده
  شناخت محیط و عوامل جغرافیایی شهر بصره و تأثیر آن ها در اخلاق و رفتار  مردم، در کنار آگاهی از سایر عوامل فردی و اجتماعی مردمان این شهر در عصر امام علی(ع) می تواند اسباب انحراف بصریان در بیعت شکنی با امام علی(ع) و برپایی جمگ جمل را روشن تر نماید. امام علی(ع) بعد از پیروزی در جنگ جمل، بصریان را نکوهش کرده و افکار سفیهانه مردم این شهر را متأثر ...  بیشتر

تحلیل و بررسی دیدگاه ابن ابی الحدید درباره جعل حدیث در زمان امویان شاخه سفیانی

محسن کریمی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.5545

چکیده
  ابن ابی الحدید معاویه را به کفر و الحاد متهم کرده و با ذکر شواهدی نشان می دهد که او به نبوت پیامبر اسلام(ص) هیچ باوری نداشته است و معتقد است که او با استخدام گروهی از منافقین و دین به دنیا فروشان، دست به جعل حدیث زده و چنان در این میدان اسب تاخته که دوران خود را به دوران اوج جعل حدیث تبدیل کرده است این دیدگاه او نسبت به معاویه، حق طلبی و ...  بیشتر

عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی مؤثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)

اسماعیل خارستانی؛ ایراندخت فیاض؛ علی خورسندی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5549

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی مؤثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)می باشد که با روش تحلیلی و استنتاجی انجام شده است. در این تحقیق پیش از پرداختن به هدف اصلی تحقیق، اهمیت نظم در زندگی، اصول و فنون انضباط مورد بررسی قرار گرفته است. سپس عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی مؤثر در تحقق ...  بیشتر

گونه‌های تأثیرپذیری شروح نهج‌البلاغه خویی و شوشتری از شرح قطب‏ الدین راوندی

سید حمید موسوی؛ فاطمه سعیدی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5550

چکیده
  یکی از روش‌های کارآمد در سنجش ارزش یک اثر علمی، بررسی میزان تأثیرپذیری آثار پسین از آن است. این تأثیرپذیری هم به جهت شخصیت مؤلف و هم به جهت محتوای تألیف قابل پیگیری است. منهاج‏البراعه فی شرح نهج‏البلاغه اثر قطب‏الدین راوندی، شرحی کهن و روشمند است و از مهم‏ترین شروح نهج‏‏البلاغه محسوب می‌شود. مطالعه‌ی شروحِ نگارش شده‌ی ...  بیشتر

نقش انگاره سفر در معناداری زندگی از منظر نهج‌البلاغه و مؤلفه‌های آن در ساحات درونی انسان

مهدی زمانی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ جمیله امینی سولاری

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5551

چکیده
  استفاده از انگاره‌ها برای تمثل بخشیدن به امور ذهنی و درونی در بسیاری از عرصه‌ها و ازجمله متون دینی پیشینه‌ای کهن دارد. در نهج‌البلاغه برای تبیین مسئله معناداری زندگی از انگاره‌های گوناگونی استفادهشده است که یکی از آن‌ها «زندگی به‌منزله سفر» است. در این مقاله پس از استقصای کامل موارد کاربرد واژه سفر و زندگی و نیز دیگر واژگان ...  بیشتر

بازخوانی شیوه‌های فهم بستر تاریخی کلام امام علی(ع) در نهج البلاغه مطالعة موردی: شروح ابن ابی الحدید، ابن میثم، میرزا حبیب خویی، شوشتری و مغنیه

محسن رفعت؛ بشیر سلیمی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5552

چکیده
  فهم صحیح از کلام امیرمؤمنان(ع)در گرو یافتن ابزار و مقدمات ورود به آن است که نیازمند دقت صحیح و شایسته­ای است. به ­کارگیری این ابزار برای شرح متن نهج ­البلاغة می­تواند سهمی به­ سزا و تعیین­ کننده داشته باشد تا کلام امام علی(ع)صحیح تبیین شده و برتر تفسیر شود. اشراف بر منبع و سند، شناخت فضاوجغرافیای سخن، بیان سبب صدور، اهتمام ...  بیشتر

تأثیر شیعیان علوی بر مرثیۀ" کبت"در میان طبقات ممتاز هندوان

فرزانه اعظم لطفی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5676

چکیده
  حماسه عاشورا الگوی کاملی برای مسلمانان در طول تاریخ بوده است . آن زمان که امام حسین هل من ناصر ینصرنی  رافریاد  می زند این سوال را  از تاریخ فردای بشریت   می پرسند.  جواب این پرسش را پس از هزاران سال دوستداران اهل بیت  در جای جای کره خاکی با معرفت تام با فرهنگ و زبان خاص خود پاسخ می دهند .روزی در جائی که خاندان ابوسفیان ...  بیشتر

علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه

عبدالجبار زرگوش نسب؛ حشمت اله عباسی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5680

چکیده
  این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر ...  بیشتر

تحلیل و بررسی نوحه‌های رایج در میناب با تأکید بر اشعار منصف، مسیحا، قضائی، و معروف

سهراب سعیدی؛ حمید طبسی؛ مختار ذاکری؛ محمد عبداله پور

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.5681

چکیده
  در شهر کهن میناب، شاعران با فهم این نکته که نوحه گفتن و نوحه خواندن در رثای امامان پاداش اخروی و دنیایی دارد به شعر نوحه و مرثیه روی آوردند چنانچه از قرن 11 تا کنون شاعران مرثیه سرای زیادی در میناب داریم که تخصصی نوحه گفته اند اما پژوهشی در تحلیل آثار آنان صورت نگرفته است، در واقع شاعران میناب از سیصد سال پیش با سرودن دلنامه‌های گوناگون، ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی خطبه‌های علی (ع) در جریان بیعت عمومی

علی قهرمانی؛ فاضل بیدار

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5691

چکیده
  نظریه گفتمان انتقادی، بافت متنی رادر کنارعوامل بیرونی دخیل در تولید متن(بافت موقعیتی) تحلیل می‌کند. در این میان چگونگی بازنمایی تقابلهای گفتمانی در متون تاریخی یکی از مهمترین مباحث نظریه تحلیل گفتمان انتقادی است. خطبهها با تولید شفاهی و انعکاس واقعی ارزشهای حاکم بر جامعه نقش مهمی در تقویت یا تضعیف گفتمان ایفا میکنند. بررسی خطبههای ...  بیشتر