اثرپذیری شعر و نثر امام شافعی از سخنان امام علی (ع)

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2019.5145

وحید سبزیان پور؛ فاروق نعمتی


واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه: فرایند چرخه تحلیل

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 1-30

10.30465/alavi.2020.5156

جعفر ترک زاده؛ رضا عقیلی؛ محمدجواد سلمانپور؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی


شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 1-23

10.30465/alavi.2020.5165

سید مهدی ظفر حسینی؛ علی اسدی اصل؛ حسن نقی زاده


تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2020.5544

اکرم السادات حسینی هنومرور؛ کمال صحرایی؛ علی محمد میرجلیلی


نقش انگاره سفر در معناداری زندگی از منظر نهج‌البلاغه و مؤلفه‌های آن در ساحات درونی انسان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.30465/alavi.2020.5551

مهدی زمانی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ جمیله امینی سولاری


علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.30465/alavi.2020.5680

عبدالجبار زرگوش نسب؛ حشمت اله عباسی


تحلیل و بررسی نوحه‌های رایج در میناب با تأکید بر اشعار منصف، مسیحا، قضائی، و معروف

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2021.5681

سهراب سعیدی؛ حمید طبسی؛ مختار ذاکری؛ محمد عبداله پور