نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز . شیراز. ایران. djt2891@gmail.com

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیرازrezaaghili48@yahoo.com

3 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه شیراز،شیراز msalman@rose.shirazu.ac.ir

4 استاد بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز. ایران. rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir

5 دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیرازJahani@shirazu.ac.ir

چکیده

 
هدف از انجاماین پژوهش واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغهبود. در این پژوهش از روش مطالعه کیفی استفاده شد. جامعه آماری (قلمرو) پژوهش شامل تمامی حکمت­های نهج­ البلاغه است که مضمون­های انگیزشی موجود در آنها مورد کاوش قرار گرفت. در این پژوهش از روش فرایند چرخه­ ای تحلیل استفاده شده است. یافته­ های حاصل از مرحله اول در قالب 103 مضمون پایه و 32 مضمون سازمان دهنده و نهایتا 4 مضمون انگیزشی نهایی که حاصل و برآیند چرخه تحلیل است در حکمت­ ها گردآوری شد و در نهایت در یک طبقه­ بندی و در چهار مضمون نهایی تشویق و تألیب، ایمان الهی، تزکیه و تهذیب، خوف و رجا مشخص و سازماندهی گردید. نتایج این پژوهش گویای آن است که به­ واسطه این چارچوب و شبکه مضامین احصائی از حکمت­ های نهج­ البلاغه، می­ توان امکان توسعه چارچوب انگیزشی متناسب با تعالیم دینی و مذهبی با رویکردی اسلامی در کشور را فراهم نمود تا مسئولین و مدیران بتوانند با انگیزش مفهومی و دارای چارچوب کارآمد، سطح و کیفیت رفتار و عملکرد موثرتر سرمایه انسانی سازمان خود در جامعه اسلامی را بهبود بخشند و از این مسیر سازمان­های خود را به سمت بهره­ وری و تعالی بیشتر در زمینه­ های عملکردی و فرهنگی متناسب با فرهنگ بومی و اسلامی سوق دهند.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh 1
  • Reza Aghili 2
  • m-salman Salman pour 3
  • r marzoghi 4
  • Jafar Jahani 5

چکیده [English]

-

نهج البلاغه (1389)، ترجمه محمد دشتی، قم، نشر مشهور، چاپ چهارم.
بخشی، علی اکبر (1377)، مبانی انگیزش در اسلام، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت اسلامی، تهران، ایران.
بشیری، ابوالقاسم (1393)، نظریه انگیزش در اندیشه دینی، فصلنامه روانشناسی و دین، شماره دوم، صص 60-39.
ترک زاده، جعفر و زینعلی، فاطمه (1391)، بررسی مقایسه­ای رویکرد غربی واسلامی به انگیزش: به سوی توسعه دانش بومی. مجله اسلام و مدیریت، شماره 2، صص 30-7.
ترک زاده، جعفر، محمدی، مهدی، ساجدی، علی محمد و اسماعیلی، عبدالحمید (1398)، چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 10، شماره 37، صص 44-15.
دکامی، محمد جواد (1394)،نظریه انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابونصر فارابی، ابوحامد غزالی و ملا مهدی نراقی، پایان نامه دکترا، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی. قم.
ذوالریاستین، محمد علی و ایرانبان، سید جواد (1398)، مدل علّی خودکارآمدی، تعهد سازمانی و خشنود شغلی با انگیزش شغلی کارکنان. مجله روش­ها و مدل­های روان­شناختی، دوره 10، شماره 35، صص 16-1.
رضائیان، علی (1389). اصول مدیریت، تهران: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌).
صباغیان، علی (1385)، بررسی کارایی و اثربخشی با تکیه بر عوامل انگیزشی از دیدگاه اسلام، مجله بصیرت، سال دهم، شماره­های 28. 29، صص 93- 77.
 
\Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, vol 25, issue 1, pp 54–67.
Abdulcader, A., & Anthony, P. J. (2014). Motivational issues of faculty in Saudi Arabia. Higher Learning Research Communications, vol 4, issue 4, pp 87-84.
Amaliah, I., Aspiranti, T., & Purnamasari, P. (2015). The Impact of the Values of Islamic Religiosity to Islamic Job Satisfaction in Tasikmalaya West Java, Indonesia, Industrial Centre. Procedia-Social and Behavioral Sciences,  issue 11, pp 984-991.‏
Chang, W.-c; Wu, C.-h; Weng, L.-c. (2019). The Effect of Perceived Organizational Support on Work Engagement and Performance: A Study of International Assignees. Paper presented at the Cross-Cultural Business Conference. pp 313-321.
George, J. M. & Jones, G. R. (2012). Understanding and Managing Organizational Behavior. 6th edition. Reading, MA: Prentice Hall.
Hakim, A. (2012). The Implementation of Islamic Leadership and Islamic Organizational Culture and Its Influence on Islamic Working Motivation and Islamic Performance PT Bank Mu. Asia Pacific Management Review, vol 17, issue 1, pp 77-90
Hayashi, A. M. (2007). What’s the best way to pay employees?. MIT Sloan Management Review, vol 48, issue 2, pp 8–9.
Huang, A; Yang, L; Li, Z. (2018). The Impact Study of Job Insecurity on Employees’ Creativity. The International Entrepreneurship: Trends, Challenges, Achievements, pp228.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
Manroop, L., & Richardson, J. (2015). Job Search: A Multidisciplinary Review and
Research Agenda. International Journal of Management Reviews, pp1–22.
Shepherd, D. A; Mcmullen, J. S; Ocasio, W. (2016). Is that an opportunity? An attention model of top managers' opportunity beliefs for strategic action. Strategic Management Journal, vol 38, issue 3, pp 626-644.
Wen, J; Huang, S. S; Hou, P. (2019). Emotional intelligence, emotional labor, perceived organizational support, and job satisfaction: A moderated mediation model. International Journal of Hospitality Management, vol 4, issue 81, pp 120-130.