علمی-پژوهشی
تحلیل اقتصاد زبانی در نامه های نهج البلاغه بر اساس نظریة نقش گرایی هلیدی

رسول بلاوی؛ زهرا ماهوزی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5143

چکیده
  اقتصاد زبانی یک فعالیت ذهنی - زبانی است که ذهن برای ارائه مفاهیم و معانی مورد نظر از کمترین سازه های زبانی با استفاده از الگوهای بیانی بهره م یگیرد؛ به عبارتی دیگر، همانیاد می شود. این اصل زبانی به اصولی « اصل کم کوشی » اصلی است که از آن با عنوان مانند: اصل اشتقاق، همنشینی، جانشینی و ایجاز اشاره دارد که تمامی این موارد پیشینة کهن ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
طراحی الگوی دولت علوی مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه

حسن رنگریز

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5144

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی دولت علوی(ع) مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه است. روش انجام این پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسی در این پژوهش خطب ه ها و نامه های حضرت علی(ع) مرتبط با دول تمداری و سیاست مداری در نهج البلاغه است. یافت ه های پژوهش نشان م یدهد الگوی دولت علوی(ع) ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اثرپذیری شعر و نثر امام شافعی از سخنان امام علی (ع)

وحید سبزیان پور؛ فاروق نعمتی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5145

چکیده
  بر اساس نظریه بینامتنیت، هر متن ادبی، آگاه یا ناخودآگاه، زایش و باز خوانشی از آثار ادبی پیش از خود یا معاصر با خود است. نهج البلاغه از هنگام ظهور تاکنون ، همواره به عنوان یکی از منابع مهم و کلیدی ادبای عرب به شمار میرود. محمد بن ادریس شافعی از عالمان و فقیهان قرن دوم هجری و پیشوای مذهب شافعی است که بسیاری از مفاهیم حکمی و اخلاقی را به ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نفس، ساحت های نفس، و ارتباط انفسی میان خدا و انسان در نهج البلاغه

محمدعلی عباسیان چالشتری

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.5146

چکیده
  ی از پرکاربردترین واژ هها در نه جالبلاغه است. نفس در نه جالبلاغه دارای چهار « نفس » ساحت معرف تشناختی، هستی شناختی، عم لشناختی، و زبان شناختی است، که با ی کدیگر روابط دو یا چندسویه دارند. بیشترین فراوانی از نفس در نه جالبلاغه مربوط به ساحت عمل شناختی و ک مترین آن مربوط به ساحت زبا نشناختی است. در میان ساح تها تقدم و آغاز با ساحت معرفت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه: فرایند چرخه تحلیل

جعفر ترک زاده؛ رضا عقیلی؛ محمدجواد سلمانپور؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5156

چکیده
    هدف از انجاماین پژوهش واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغهبود. در این پژوهش از روش مطالعه کیفی استفاده شد. جامعه آماری (قلمرو) پژوهش شامل تمامی حکمت­های نهج­ البلاغه است که مضمون­های انگیزشی موجود در آنها مورد کاوش قرار گرفت. در این پژوهش از روش فرایند چرخه­ ای تحلیل استفاده شده است. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ضرورت ، خاستگاه و اهداف حکومت در نهج البلاغه

عصمت همتی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5159

چکیده
  مسئله حکومت از مهم ترین مسائل  فلسفه سیاسی است . اسلام واضع حکومت نیست ،  اما چون پیامبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد و امیرالمومنین علی (ع) نیز پنج سال در راس خلافت اسلامی قرار گرفت  ، به نظر می رسد با تامل در  کلمات  امام علی (ع) بتوان به  ضوابطی برای تشخیص حاکمیت مورد تایید دین دست یافت . این نوشتار با روش توصیفی _تحلیلی به شیوه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اصول «اخلاق مسالمت» با تمرکز بر سخنان امام علی علیه‌السلام

مریم صانع پور

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5160

چکیده
  در این مقاله احادیث نهج‌البلاغه به منزله تفسیر قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با استفاده از سخنان امام اول شیعیان علی علیه‌السلام منظومه‌ای اخلاقی صورت‌بندی شده که مبتنی بر مشترکات انسانی است تا پاسخگوی روابط فرادینی و فرافرهنگی در عصر ارتباطات باشد. این اصول اخلاقی بر مبانی مشترک انسان‌شناختی مانند پاک‌ نهادی، برادری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نقش روابط بین‌فردی و سرمایه‌ی روان‌شناختی در ایجاد امنیت روانی براساس تحلیل‌محتوای کیفی نامه‌های امام علی به کارگزاران

زینب نریمانی؛ علی باقر طاهری نیا

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-28

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5162

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش روابط بین‌فردی و سرمایه روان‌شناختی در ایجاد امنیت روانی انجام شده است. این پژوهش با روش تحلیل‌محتوای کیفی و کاربست نرم افزارMAXQDA به ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه امنیت روانی در نامه‌های امام علی به کارگزاران پرداخته است. انتخاب نامه‌ها از میان کلام حضرت به عنوان داده‌های پژوهش از این‌روست که نامه‌ها ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
راست آزمایی جایگاه ابن حجاج بغدادی نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) (مطالعه موردی: نقد تاریخی روایت الدُّرُ النَّضید)

سعید توفیق؛ وجیهه میری

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5163

چکیده
  ابن حجاج بغدادی، شاعر امامی مذهب قرن چهارم و سُراینده قصیده «الفـائیّـة» میباشد. وی با عضدالدوله بویهی و شریف مرتضی معاصر بوده است. کتاب الـدُّر النَّـضیـد تألیف سید بهاءالدین علی بن عبدالحمید الحسینی، برای نخستین بار روایتی را در مورد مناسبت و زمان خواندن قصیده «الفـائیّـة» توسط ابنحجاج گزارش میکند، که بیش از آنکه به ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی تحلیلی شخصیت عَبیده بن عمرو سلمانی و دلایل رویارویی وی با امام علی (ع) در نبرد صفین

مریم سعیدیان جزی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5164

چکیده
  این جستار به دنبال آن است تا یک روایت پیوسته از شخصیت عبیده بن عمرو سلمانی و مواضع او در نبرد صفین ارائه نماید. تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته و گزارش‌های موجود پراکنده و دارای تعارض است. پژوهش کتابخانه‌ای حاضر به روش مطالعه تاریخی و توصیفی، اسنادی تنظیم شده و گونه‌های منابع فریقین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه

سید مهدی ظفر حسینی؛ علی اسدی اصل؛ حسن نقی زاده

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-23

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5165

چکیده
  تا کنون موضوع غیبیّات در نهج البلاغه از جهات گوناگونی همچون امکان علم به آن و اهداف ذکر آن بررّسی شده است، امّا شیوه‌های توصیف آن مورد برّرسی قرار نگرفته است. این مقاله ضمن بیان معنای مشخّصی از غیب،غیب را در برابر عالم شهادت می‌داند نه صرف اخبار و ملاحم غیبی؛ و برّرسی الفاظ را به عنوان راهی در یافتن شیوه توصیف غیبیّات معرّفی می‌کند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی شناختی ساخت‌های استعاری مفهوم فتنه در نهج البلاغه برمبنای نظریه لیکاف و جانسون

کبری راستگو

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2020.5166

چکیده
  براساس زبان‌شناسی‌شناختی، استعاره، صورت ثانوی وشکل تحریف‌شدۀ زبان نیست، بلکه صورت بنیادین زبان ونوعی فعالیت تعبیری است که به نحوۀ مفهوم‌سازی مربوط می‌شود. در گفتمان علوی برای تبیین مهم‌ترین مفاهیم انتزاعی از جمله مفهوم "فتنه" از استعاره‌های بسیاری استفاده شده است که بنیان هریک از آن‌ها بر پایۀ مفهوم‌سازی‌های خاصی استوار می‌باشد. ...  بیشتر