دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، فروردین 1398 
اندیشه ورزی در آیینه قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 180-195

10.30465/alavi.2019.4949

میترا فرازمندی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی