نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 معاونت پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

انسان سوزی و احراق انسان، از جمله مجازات وحشتناکی است که امروزه به نام اسلام و مسلمانان، توسط گروه تروریستی تکفیری داعش در حال اجرا است. دولت اسلامی در عراق و شام با استناد به گذشتگان و صحابی و در رأس آنها امام علی(ع) در صدد اقدام چنین عملی برآمده‌اند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اساساً امام علی (ع) چنین کاری را انجام داده است؟! و چنین مجازاتی را برای شخص یا اشخاص خاطی در نظر گرفته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی این موضوع را در روایات مورد بررسی قرار داده و بر این باور است با نگاه به کتب روایی اعم از شیعه و سنی احادیثی به چشم می‌خورد که برداشت سطحی به آن ها می تواند دلیلی بر مدعای داعش باشد، اما خانواده حدیث بر این عقیده است که سوزاندن عموماً پس از ضرب اعناق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Human Being in Traditions

نویسندگان [English]

  • fatemeh khansanami 1
  • mahdi farmanian 2

1 urd

2 urd

چکیده [English]

Human beings and human beings are among the gruesome punishments being carried out today in the name of Islam and Muslims by the ISIS Takfiri terrorist group. The Islamic State in Iraq and the Levant has tried to take such action, citing the past and the Sahabi, and at the head of them Imam Ali (AS).
The question that arises here is whether Imam Ali (AS) has basically done so ?! And does such a punishment apply to a person or persons in breach? The present study, using a descriptive-analytical method, has examined this issue in the narrations and believes that by looking at narrative books, both Shi'a and Sunni, there are traditions that the superficial understanding of them can provide a reason to claim. ISIL, but the hadith family believes that the burning was generally after the strikes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Araqi
  • human beings
  • narrations

ابن ابی الحدید، عبدالحمید. (1406ق). شرح نهج البلاغه. محقق ابراهیم محمد ابوالفضل. قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.
ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد.(1421ق). مسند الإمام أحمد بن حنبل، محقق: شعیب الأرنؤوط و عادل مرشد و دیگران، بیروت: مؤسسة الرسالة.
ابن شهرآشوب، محمدبنعلی.(1379ش). المناقب، قم: المطبعه‌العلمیه.
ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله. (بیتا). التمهید لما فى الموطأ من المعانى و الاسانید، تحقیق مصطفى بن احمد العلوى و محمد عبد الکبیر البکرى، قاهره: مؤسسة القرطبة.
 ابن عساکر، علی بن حسن. (2001م). تاریخ دمشق الکبیر، بیروت: دار احیاء‌التراث‌العربی.
اب‍ن‌ ع‍م‍اد، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د‏. (1419ق). شذرات‌الذهب فی اخبار من ذهب، تحقیق مصطفی‌عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
ابن فارس، احمد. (بیتا). معجم مقاییس اللغه. قم، مکتبة الاعلام الاسلامی.
ابن منظور مصری، محمد بن مکرم. (1408ق). لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت: دار احیا التراث العربی.
اردبیلى، سید عبد الکریم. (1427ق). فقه الحدود و التعزیرات. قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید.
بخاری، محمدبن اسماعیل. (1410ق). صحیح بخاری، بیروت: دارالفکر.
ترم‍ذی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌. (1422ق).جامع‌الترمذی، عمان: دارالاعلام.
الجزیریّ، عبدالرحمن.(بیتا). کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
جعفریان، رسول.(1390ش). بررسی چند روایت تاریخی در باب غالیان عصر خلافت امام علی(ع)، مجله پژوهشهای تاریخی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، دوره 3، شماره4.
جوهری، اسماعیل. (1404). صحاح. بیروت، دار العلم.
حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ق). وسایل الشیعه، قم، آل البیت.
حلی، حسن بن یوسف.(1381ق). خلاصة الاقوال فی معرفة احوال الرجال، تعلیقات سید محمد صادق بحرالعلوم، قم: مکتبه الرضی.
حمیری. (1371ش). قرب الاسناد. قم، آل البیت.
خویی، سید ابوالقاسم.(بیتا). مبانی تکملة المنهاج، نجف: مطبعة الآداب، بی تا.
دینوری، ابن قتیبه. (1418ق). الامامة و السیاسه، تحقیق خلیل المنصور، بیروت، دارالکتب العلمیه.
ذه‍ب‍ی‌، ‏محمدبن احمد.(1423ق). تذکره‌الحفاظ و معه تعلیقات، ‏ بیروت‏: دار احیاءالتراث‌العربی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1362ش). المفردات فی غریب القرآن. تهران: کتابفروشی مرتضوی،
زبیدی، محمد مرتضی.(بیتا). تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالکتب الحیاه.
سید مرتضی. (1415ق). الانتصار فی انفرادت الامامیه، قم: جامعه مدرسین.
شوشتری، محمد تقی.(1429ق). قاموس الرجال، قم، آل البیت.
صدوق، محمدبن علی.(1404ق). من لایحضره الفقیه، قم: موسسه النشر الاسلامی.
طوسی، محمدبن حسن.(1364ش). تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
.................................... . (1387ش). المبسوط فی الفقه اللامامیه. تهران، مرتضویه.
................................... . (1407ق). الخلاف، قم، جامعه مدرسین.
عسقلانی، ابن حجر. (1378ق). فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، تحقیق عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دار احیا الکتب العربیه.
............................... . (1407ق). لسان المیزان، یب‍روت‌: دارال‍ف‍ک‍ر.
عسکری، سیدمرتضی. (1387ش). عبدالله بن سبا و اساطیر اخری، قم، دانشکده اصول الدین، 1387ش.
فراهیدی، خلیل بن احمد. (1361ش) العین، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ه‍دی‌ ال‍م‍خ‍زوم‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍س‍ام‍رائ‍ی‌، بغداد: عراق. وزارة الثقافة و الاعلام. دار الرشید للنشر.
قاضی نعمان مغربی. (1383ق). دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف.
قرشی، سیدعلیاکبر. (1371ش). قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
کشی، محمدبن عمر.(1424ق). م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍ن‍اق‍ل‍ی‍ن‌ ع‍ن‌ الائ‍م‍ه‌ ال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌ (رجال کشی)، ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی.
کلینی، محمدبن یعقوب. (ش1375). الکافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران: گلگشت.
گلپایگانی، محمدرضا. (1372ش). الدر المنضود فی احکام و الحدود، قم، دارالقرآن الکریم.
مجلسی، محمدتقی. (بیتا). روضة المتقین، محقق سید حسین موسوى کرمانى و على پناه اشتهاردى و سید فضل الله طباطبائى‌، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانپور.
مجلسی، محمدباقر. (ق1404). مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مجلسی، محمدباقر. (ق1403). بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌.(1416ق) ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ال‍ک‍ری‍م‌، ته‍ران‌‏: وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌.
مفید، محمد بن نعمان. (1410ق). المقنعه. قم، جامعه مدرسین.
مقدس اردبیلی. احمدبن محمد، (بیتا). ‍مج‍م‍ع‌ ال‍ف‍ائ‍ده‌ و ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ارش‍اد الاذه‍ان‌، بی جا، بی نا.
مقدسی، عبدالله بن احمدبن قدامه.(بیتا). المغنی، ج8، بیروت، دار عالم الکتب.
نجاشی، احمدبن علی. (ق1418). رجال النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی.
نجفی، محمدحسن. (بیتا). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
نس‍ائ‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌. (1420ق). س‍ن‍ن‌، ب‍ی‍روت‌ : دار اب‍ن‌ ح‍زم.
نصر بن مزاحم. (ق1404). وقعة الصفین، محقق و مصحح: هارون، عبد السلام محمد، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
نوری، حسین بن محمدتقی. (1408ق). مستدرک الوسائل و مستبط المسائل، قم، آل البیت.
هاشمی شاهرودی، سید محمود و دیگران. (1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت.
یزدی، محمد. (1382ش). نکتهای در مجازات لواط. فقه اهل بیت. شماره33.