1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامه «پژوهشنامه علوی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 20 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

نام داور وابستگی سازمانی
سید علیرضا ابطحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد محلات
علی حسین احتشامی استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران
علی احمدی مدیر کتابخانه و اسناد پژوهشکده حج و زیارت
محمدرضا احمدی ندوشن گروه معارف دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک، اراک، ایران
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشکده علوم و معارف قرآن کریم
خدابخش اسداللهی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
قاسم اسلامی نیا هیات علمی
مهران اسماعیلی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهایت و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
مهدی اسمعیلی صدرآبادی استادیار و عضو گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده حضرت نرجس(س) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
علی اسودی دانشگاه خوارزمی
سید حیدر اشرف آل طه مدرس مرکز زبان دانشگاه امام صادق (ع)
سید علی اصغری
عاتکه اصل نژادی دانشجوی دکترای علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه پیام نور
حمیدرضا اکبری
اصغر اکبری پورکانی معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی، ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران.
محمدحسن الهی زاده عضو هیات علمی/ دانشگاه بیرجند
حسن الوداری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مدیریت دولتی
سید محمد رضا امیری تهرانی زاده
محمد هادی امین ناجی 'گروه علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه دانشکده علوم الهیات وعلوم اسلامی دانشگاه پیام نور
محمدهادی امین ناجی مدیرگروه قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور
مریم امینی گروه علوم قرآن و حدیث
طاهر امینی گلستانی دانشگاه مصطفی العالمیه
زری انصاری نیا دکتری زبان و ادبیات عربی
صغری باباپور گروه معارف اسلامی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد صفادشت. تهران . ایران
حسین بادامچی گروه تاریخ
محمدرضا بارانی هیئت علمی
عبدالرحمن باقرزاده دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
حسین بختیاری عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
عباس بخشنده بالی دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه مازندران
غفار برجساز عضو هیأت علمی گروه ادبیات و زبان فارسی/دانشگاه شاهد
عباس برومند عضو هیات علمی دانشگاه قزوین - تاریخ مغرب
روح الله بهرامی گروه تاریخ/دانشکده ادبیات/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه
علی بهرامی اندیشه سیاسی، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
محمدحسن بهنام فر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
صالح پرگاری
خلیل پروینی دانشگاه تربیت مدرس
منصور پهلوان استاد دانشگاه تهران
محمد رضا پیرچراغ
محمدرضا پیرچراغ دانشگاه بین المللی امام خمینی
فاطمه تسلیم جهرمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جهرم, ایران/جهرم
هدیه تقوی دانشگاه الزهراء(س)
هدیه تقوی استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
مهدی تقوی رفسنجانی هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
هدایت الله تقی زاده استادیار گروه ادبیات و زبانهای خارجی- دانشگاه فرهنگیان تهران-پردیس شهید مفتح شهرری-ایران
محمدجواد توکلی خانیکی دانشگاه علوم و معارف قم دانشکده علوم قرآنی مشهد
محمودرضا توکلی محمدی دانشگاه فرهنگیان قم
فاطمه جان احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس - مدیر مسئول و سردبیر همکار
میثم جعفری دکتری مدیریت دولتی دانشگاه لرستان
زهرا جلیلی گروه آموزشی علوم انسانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمد حسین جمشیدی هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
علی حاجی خانی علوم قرآن و حدیث تربیت مدرس
مهین حاجی زاده استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یدالله حاجی زاده هیات علمی
محمد مهدی حاجیلوئی محب عضو هیأت علمی گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد جعفر حبیب زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرزاق حسامی فر گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی
صحبت اله حسنوند گروه معارف قرآن و اهل البیت(ع)، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان
اعظم حسین پور اصل معارف اسلامی/دانشکده علوم و معارف اسلامی/دانشگاه تبریز/تبریز
اکرم السادات حسینی علوم قرآن و حدیث. الهیات. نهج البلاغه. دانشگاه میبد
سید قاسم حسینی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سیدمحمد حسینی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران
سید عبدالرسول حسینی زاده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
محمد حکاک دانشیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان
وحیدرضا حلوائیها گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیده سمیه خاتمی گروه معارف
وحید خاشعی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت
مهدی خاقانی اصفهانی عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران
شکرالله خاکرند دانشگاه شیراز تاریخ اسلام
مهیار خانی مقدم استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه گیلان
ندا خداشناس فیروزآبادی فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل
محمد ابراهیم خلیفه دانشیار زبان و ادبیات عرب
منصور داداش نژاد
یدالله دادجو عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور-مدرسی معارف اسلامی
محمد حسین دانشکیا گروه اموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
جلال درخشه دانشگاه امام صادق(ع)
فاطمه دست رنج استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
فرزانه دشتی دانشجو - دانشگاه تهران مرکزی
مهدی دشتی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدصدیق دهواری متخصص تاریخ اسلام
نیکو دیالمه عضو هیات علمی
محسن دیمه کار گراب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد، شهر مشهد،ایران
مختار ذاکری - استادیار گروهعلوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران- ایران - بندرعباس
بشیر ذوالعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کبری راستگو دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، ایران
سیدمحمدرحیم ربانی زاده
محمدحسین رجبی دوانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علیرضا رحیمی دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه مجازی المصطفی ص
محمد رحیمی دانشگاه اصفهان
رقیه رستم پور
دانیال رضاپور استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان
حسن رضایی هفتادر هیات علمی دانشگاه
سید محمد رضوی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
بی‌بی‌سادات رضی بهابادی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)
محسن رفعت استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها قم، ایران
یدالله رفیعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسن رنگریز گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
کاوس روحی برندق مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
کاوس روحی برندق دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
محمد ابراهیم روشن ضمیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
رها زارعی فرد عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشگاه جهرم
عبدالرضا زاهدی هیات علمی و استادیار دانشگاه اصول الدین قم
عاطفه زرسازان دانشگاه مذاهب اسلامی
مهدی زمانی دانشگاه پیام نور
تورج زینی وند دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه
مصطفی سالاری عضو هیئت علمی
محمد سبحانی یامچی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی مراغه
عزت الله سپه وند استادیار، دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
فاطمه سعیدی دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه پیام نور
مریم سعیدیان جزی تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،اصفهان، ایران
رحیم سلامت آذر استادیار دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر
احمد سلحشوری هیات علمی
محمد سلطانی فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود سلمانی حقیقی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری
سیده فاطمه سلیمی استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی، آمل، ایران
سید علاء الدین شاهرخی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
سید محسن شریفی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
عنایت شریفی دانشیارگروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
مریم شعبانزاده دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
عباس شفیعی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عبدالعلی شکر فلسفه و کلام اسلامی. الهیات و معارف اسلامی. شیراز. شیراز
محمد حسین شیرافکن علوم قرآن و حدیث
علی شیروانی شیری استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.
مرتضی شیرودی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
مجید صادقی مزیدی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
سکینه صارمی گروی دانشگاه فردوسی مشهد
کوروش صالحی عضو هیات علمی گروه تاریخ ایران اسلامی
کمال صحرایی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
کامیار صداقت ثمرحسینی از سال 1385 تاکنون : عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد صمدوند گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران
سعید طاوسی مسرور تاریخ،علامه طباطبایی،تهران،ایران
حمید طبسی استادیار زبان و ادبیات فارسی _ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
علی اکبر عباسی عضوهیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
حسین عبدالمحمدی دانشیار جامعه المصطفی ص العالمیه
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
اکبر عروتی موفق دانشگاه بوعلی سینا
رحمان عشریه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید ضیاء الدین علیا نسب دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث/دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها)/ قم
فرج الله علی قنبری
نعیم عموری دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم عمویی گروه علوم قرآن و حدیث - دانشکده الهیات دانشگاه میبد
ستار عودی
سیده سعیده غروی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه قم
سید سجاد غلامی استاد یار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
حسین فتاحی اردکانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا
فتحیه فتاحی زاده مدیرگروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا(س)
جواد فرامرزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علیرضا فقیهی استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اراک
ابراهیم فلاح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
حمید رضا فهیمی تبار دانشگاه کاشان مدرس
اصغر فهیمی فر عضو هیئت علمی(دانشیار) دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران
حفیظ‌الله فولادی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ایراندخت فیاض هیات علمی دانشگاه علامه مدیریت دولتی
اصغر قائدان
مرتضی قاسمی حامد استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
حمید قربان پور گروه قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
قربانعلی قربان زاده سوار
زهره قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، تهران، ایران
محسن قمرزاده مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام
علی قهرمانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجید کافی استادیار گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عباس کریمی حاج خادمی وزارت آموزش و پرورش
اصغر کریمی رکن آبادی دانشگاه علوم قرآنی میبد
حسین کریمی فرد عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی
حبیب کشاورز گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
آذر کفاش پور دانشیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا کلان فریبایی استاد دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد حسین کمانی مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور
کریم کوخایی زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایران
نجمه کیخا
مجتبی گراوند دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات- گروه تاریخ
مجتبی گراوند استادیار تاریخ اسلام دانشگاه لرستان
مصطفی گوهری فخرآباد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محبوبه مباشری ادبیات فارسی
نرگس سادات مبلغ گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدسالم محسنی مدرس جامعة المصطفی العالمیة
زهرا محققیان
رسول محمدجعفری دانشگاه شاهد تهران
رمضان محمدی عضو هیئت علمی و مدیر گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روح الله محمدی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مژگان محمدی عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
علی محمدی آشنانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مهدی محمدی نژاد دانشگاه گلستان
محمد محمودی کیا استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مسروره مختاری هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.
محمدامین مذهب استادیار زبان انگلیسی، دپارتمان زبان انگلیسی مرکز زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
علی اکبر مرادیان قبادی گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
مهدی مردانی(گلستانی) استادیار پژوهشکده علوم اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مجید معارف
نسرین ملک مرزبان
سید محمد موسوی بفرویی دانشگاه میبد - گروه علوم قرآن و نهج البلاغه
طاهره موسی زاده دانشگاه امام صادق علوم تربیتی
عزت الله مولایی نیا علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران
فائزه ناطقی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اراک
علی نجات بخش مدیرکل هماهنگی امور استانها-پیام نور
ماجد نجاریان مدیر گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاد فلاورجان
محمد نصیری ادیان و مذاهب اسلامی - معارف اسلامی- تاریخ اسلام / دانشگاه تهران
داریوش نظری استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
فاروق نعمتی دانشگاه پیام نور
معصومه نعمتی قزوینی پژوهشگاه علوم انسانی
سیدمحمد نقیب هیات علمی. دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
علی اکبر نورسیده دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
رضا نیکخواه استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مهدی نیک منش عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گروه ادبیات فارسی
مریم هاشمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
عصمت همتی گروه معارف و الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه زهرای اصفهان
سید علیرضا واسعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمود واعظی دانشگاه تهران
مهدیه ویشلقی دانشجو دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سمنان