اهداف و محور های فصلنامه:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به منظور تحقق تتبع در زمینه اسلامی و فرهنگی به انتشار فصلنامه پژوهش نامه علوی پرداخته است تا با شناسایی سیره نظری و عملی امام علی(ع) در ابعاد مختلف به ارائه دست آورد های تحقیقاتی بدیع در سیره حضرت بپردازد. رویکرد کلی نشریه انتشار مقالات در حوزه های ذیل است:

  • بازنمایی فرهنگ علوی و معارف علوی و فاطمی
  • بررسی و بازنمایی فضایل و مناقب امام علی(ع)
  • شناسایی و معرفی ارزش های وجودی و نگرش جامع امام علی(ع) در ابعاد فرهنگی،اعتقادی،اخلاقی، سیاسی،اجتماعی،تاریخی،ادبی و انجام مطالعات تطبیقی
  • معرفی جنبش های تاریخی متکی بر علویان و بازنمایی اهداف آنها در اصلاح اجتماع
  • معرفی نسخ خطی و یا نسخه پژوهی در سیره و تاریخ امام علی و علویان