راهنمای نویسندگان مقالات

نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1-راهنمای استفاده از سامانه( ارسال و پی گیری مقاله) (کلیک کنید)

2 شرایط و ضوابط کلی پذیرش و انتشار مقاله در نشریه

1.2در این نشریه فقط مقاله‌های پژوهشی‌ای منتشر می‌شود که اعتبار آن‌ها در مراحل داوری تأیید شود و مقاله‌های اقتباسی و دیگر مقالات نامعتبر ازلحاظ محتوایی یا ساختاری منتشر نمی‌شود.

2.2 مقاله‌های ترجمه شده از زبان‌های دیگر امکان انتشار ندارند.

3.2 مقاله‌های ارسال‌شده باید با موضوع و روی‌کرد نشریه متناسب باشد.

4.2 هر مقاله‌ای فقط ازطریق تارنمای نشریه پژوهشنامه علوی دریافت و ارزیابی می‌شود. بنابراین، نویسندگان مقاله‌ها باید با مراجعه به تارنمای نشریه فایل مقالة خود را در آن‌جا بارگذاری و ثبت کنند.

5.2 مقالة ارسال‌شده به‌‌هیچ‌وجه نباید در نشریات دیگر داخلی و خارجی منتشر شده باشد. هم‌چنین، پس‌از پذیرش مقاله برای انتشار‌، نویسندة مقاله مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.

6.2 پذیرش اولیة مقاله مشروط به انطباق کامل آن‌ با همة شرایط و مطالبی است که در «راه‌نمای نویسندگان مقالات» نشریه آمده است.

7.2. مقاله پذیرفته شده در ارزیابی اولیه برای داوری تخصصی به دو داور سپرده می‌شود. در صورتی‌که نظر داوران اول و دوم دربارة پذیرش یا رد مقاله تضاد داشته باشد، مقاله به داور سوم سپرده خواهد شد. پذیرش نهایی مقاله نیز مشروط به تأیید سردبیر و هیئت تحریریة نشریه است.

8.2 مشخصات نویسندگان برای داوران و مشخصات داوران برای نویسندگان در همة مراحل داوری پنهان می‌ماند.

2و9 هر مقاله‌ای حداکثر در مدت چهار ماه داوری می‌شود و نتیجة داوری آن نیز از طریق رایانامه (پست الکترونیک) به نویسندة مسئول مقاله اعلام می‌شود.

10.2 سردبیر و هیئت‌تحریریة نشریه و داوران مقاله‌ها‌ در پذیرش، اصلاح محتوا، و رد‌ مقاله‌‌ها اختیار تام دارند.

11.2 سرویراستار نشریه و ویراستاران مقاله‌ها در ویرایش صوری، فنی، و زبانی مقاله‌ها اختیار کامل دارند، ولی ویرایش محتوایی مقاله‌ها به‌هیچ‌وجه برعهدة آن‌ها نیست و هیچ مسئولیتی نیز دربرابر محتوای مقاله‌ها ندارند.

12.2 مسئولیت کامل صحت و دقت متن نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، نشانی منابع نقل‌قول‌ها و مشخصات کتاب‌شناختی منابع در بخش کتاب‌نامه فقط با نویسندة مسئول مقاله است.

13.2 نویسندة مسئول مقاله موظف به انجام کامل همة اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از او خواسته می‌شود. درغیراین‌صورت، آن مقاله از مرحلة داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهد شد.

3 مشخصات صوری مقاله نقد در نشریه

 1. 3متن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، در نرم‌افزار 2010 Word حروف‌نگاری شود. متن فارسی مقاله با قلم B Lotus، در اندازة قلم 13؛ متن لاتینی مقاله با قلم Times New Roman، در اندازة قلم 9.5؛ و متن عربی مقاله با قلمB Badr ، در اندازة قلم 13، حروف‌نگاری شود.
 2. 3تعداد کلمات مقاله بین 4000 تا 7500 کلمه باشد.
 3. ساختار مقاله‌ باید متشکل‌از عنوان مقاله، مشخصات نویسنده، چکیده معمولی (حداکثر 200 واژه) به فارسی و انگلیسی و کلیدواژه‌ها (بین 5 تا 7 واژه)، چکیده مبسوط (800تا 1000 واژه) به فارسی و انگلیسی،  مقدمه، متن اصلی (تحلیل‌ها، تبیین‌ها، نقدها، یافته‌ها، و ...)، نتیجه‌گیری، و کتاب‌نامه به فارسی و انگلیسی باشد:

تبصره1: چکیده گسترده پس از طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه و در زمان اصلاح مقاله بر اساس نظر اعضای هیأت تحریریه ارسال شود. بنابراین پس از داوری و در زمان اعمال اصلاحات داوران نیاز به ارسال چکیده گسترده نیست. 

1.3. 3 مقاله کوتاه، گویا، دقیق و حاوی بیانی روشن از مسئله و محتوای مقاله باشد.

2.3. 3 مشخصات نویسنده نام و نام خانوادگی، رتبه علمی و نشانی الکترونیکی همه نویسندگان طبق شیوه‌نامه نشریه درج شود.

تبصره 1: نام و نام‌‌خانوادگی همة نویسندگان به فارسی و انگلیسی درج شود.

تبصره 2مرتبة علمی یا مقطع تحصیلی، نام رشتة آموزشی یا تحصیلی، نام محل‌ تحصیل یا وابستگی سازمانی (دانشگاه، پژوهشگاه، دانشکده، مؤسسه، یا ...)، نام شهر و نام کشور برای همة نویسندگان، به فارسی و انگلیسی، مشخص شود.

مثال: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول). abcdefgh@sbu.ac.ir ، شماره همراه: 09120000000

دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، abcdefgh@sbu.ac.ir09120000000

تبصره 3نویسندة مسئول مقاله‌هایی که بیش‌تر‌ از یک نویسنده دارد مشخص شود.

تبصره 4: نشانی رایانامة همة نویسندگان درج شود.

تبصره 5نشانی منزل یا محل‌کار، کدپستی، و ‌شمارة تلفن‌های هم‌راه و محل‌کار نویسندة مسئول نوشته شود.

تبصره 6همة مشخصات مذکور، به‌صورت مستقل از فایل مقاله، در نرم‌افزار Word 2010 حروف‌نگاری شود و به‌هم‌راه فایل مقاله در تارنمای نشریة موردنظر بارگذاری شود.

3.3. 3چکیده آینه اجمالی مقاله، شامل بیان مسئله، اهداف، روش‌ها، چگونگی پژوهش و نتایج مهم پژوهش در حداکثر 200 کلمه و در یک پاراگراف به صورت یک‌دست باشد؛

4.3. 3کلیدواژه‌ها نمایه موضوعی مقاله، شامل فهرستی از کلمات اختصاصی و تأکید شده در مقاله بین 5 تا 7 واژه باشد؛

5.3.3مقدمه: شامل ضرورت‌ها، پیشینه، تعریف مسئله، ادبیات و مفاهیم اساسی، روش و بیان اهداف پژوهش و جنبه‌های نوآوری؛

6.3.3در نتیجه‌گیری ارجاع به هیچ منبعی داده نشود.

7.3. 3در فهرست منابع تنها نام کتبی که در مقاله از آن‌ها استفاده شده، درج شود و کتاب‌هایی که قرار است جهت مطالعه بیشتر به نویسنده معرفی شود در پی‌نوشت ذکر شود.

 1. 3در مقاله‌هایی با موضوع اقتصاد، طبقه‌بندی JEL بعد از کلیدواژه‌ها درج شود.
 2. 3ارزش عنوان‌های اصلی و فرعی مقاله، از عنوان مقدمه تا عنوان نتیجه‌گیری، با شماره‌گذاری تعیین، مرتب، و متمایز شود.
 3. 3معادل‌ خارجی اعلام نامشهور و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز، و دربرابر معادل فارسی آن‌ها درج شود.
 4. 3در متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پی‌نوشت‌ها آورده شود.
 5. 3همة پی‌نوشت‌ها به‌صورت خودکار (در نرم‌افزارWord ، ازطریق زبانة Reference، و با استفاده از گزینة Endnotes) در انتهای متن مقاله ایجاد شود تا ازطریق کلیک‌کردن بر اعداد تُک پی‌نوشت‌ها در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آن‌ها در انتهای مقاله دست‌رسی یافت. بنابراین، درصورتی‌که اعداد پی‌نوشت‌ها به‌صورت غیرخودکار حروف‌نگاری شده باشد، مقاله برای اصلاح به نویسنده بازگردانده خواهد شد.
 6. 3مشخصات کلی اندازة صفحة مقالات به این شکل تنظیم شود : (از سربرگ Page Layout و از فلش سمت راست سربرگ، تنظیم شود)

Page Setup: Paper Size: A4, Margins: Top: 5.4 cm, Bottom: 5.3 cm, Left: 4.25 cm, Right: 4.25 cm

10.3 اندازة جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و نقشه‌ها، و ... مطابق با اندازة متن چاپی (حداکثر cm 12×18) باشد.

11.3 اطلاعات جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... به فارسی درج شود. نشانة اعشار نیز فقط به‌صورت خط مورب ترسیم شود.

12.3 درصورتی‌که جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد، حتماً نشانی منبع آن‌ها بیان شود.

13.3 همة جدول‌ها فقط در نرم‌افزار Word و با استفاده از گزینة Table (جدول) ترسیم و تنظیم شود. جدول‌هایی که به‌صورت تصویر باشد یا در نرم‌افزارهای دیگر ترسیم شده باشد پذیرفته نمی‌شود.

14.3 همة فرمول‌ها داخل فرمول‌چین نرم‌افزار Word حروف‌نگاری شود و به‌هیچ‌وجه به‌صورت تصویر ارسال نشود.

 1. 4. شیوة استناد
 2. 4نقل‌قول‌ها

1.1. 4چنان‌چه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم (مطالبی که به‌صورت کلمه‌به‌کلمه از منابع دیگر نقل می‌شود) کم‌تر از چهل کلمه باشد، درون گیومه درج شود و چنان‌چه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم بیش‌تر ‌از چهل کلمه باشد، ابتدا اندازة قلم متن آن نقل‌قول‌ها یک‌و‌نیم اندازه از قلم اصلی متن کوچک‌تر ‌شود و سپس بدون گیومه و در بندی جداگانه، با یک‌و‌نیم سانتی‌متر فرورفتگی از سر اشپون، درج شود.

2.1. 4متن نقل‌قول‌های غیرمستقیم (نقلِ مضمون سخن) در گیومه درج نشود.

3.1. 4 منبع همة نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم باید معتبر باشد و به‌هیچ‌وجه از منابع نامعتبر (ویکی‌پدیا و ...) نقل‌قولی نشود. درغیراین‌صورت، علاوه‌بر کاهش امتیاز در داوری مقاله، همة نقل‌قول‌های نامعتبر از متن مقاله حذف خواهد شد.

 1. 4مشخصات کتاب‌شناختی‌ منابع (در نشانی‌ منبع نقل‌قول‌ها و در بخش کتاب‌نامه)

1.2. 4 مشخصات کتاب‌شناختی‌ منابع در نشانی‌ منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم در درون ‌متن، به‌صورت مختصر، و مطابق این شیوه‌نامه ضبط ‌شود.

2.2. 4 مشخصات کتاب‌شناختی‌ منابع در انتهای متن مقاله ذیل عنوان کتاب‌نامه، به‌صورت کامل، و مطابق این شیوه‌نامه نوشته ‌شود.

3.2. 4 در بخش کتاب‌نامه فقط مشخصات کتاب‌شناختی منابعی درج شود که یا در متن مقاله نقل‌قولی از آن‌‌ منابع شده باشد و نشانی آن‌ها نیز به‌هم‌راه آن نقل‌قول‌ها آمده باشد یا در متن مقاله به آن منابع برای آگاهی بیش‌تر و ... ارجاع داده شده باشد و نشانی آن‌ها نیز در آن ارجاع آمده باشد. درغیراین‌صورت، همة منابع اضافی از بخش کتاب‌نامه در مرحلة داوری یا ویراستاری حذف خواهد شد.

4.2. 4 به‌طور‌کلی، اجزای نشانی درون‌متنی منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، به‌ترتیب، عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارة جلد، و شمارة صفحه.

5.2. 4 به‌طور‌کلی، مشخصات کتاب‌شناختی کامل همة منابع در بخش کتاب‌نامه، به‌ترتیب، عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار داخل پرانتز، نام کتاب به‌صورت ایتالیک، نام مترجم یا مصحح کتاب، شمارة جلد کتاب یا شمارة نشریه، محل انتشار، و نام ناشر.

6.2. 4 در این شیوه‌نامه، برای رعایت اختصار، هرگاه عبارت «مثال برای نشانی درون‌متنی» به‌کار ‌رود، منظور از آن «مثال برای شیوة ضبط نشانی درون‌متنی منبع آن نقل‌قول» است.

7.2. 4 در این شیوه‌نامه، برای رعایت اختصار، هرگاه عبارت «مثال برای کتاب‌نامه» به‌کار ‌رود، منظور از آن «مثال برای شیوة ضبط مشخصات کتاب‌شناختی کامل آن منبع در کتاب‌نامه» است.

8.2. 4 نشانی درون‌متنی منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم یا پس‌از متن نقل‌قول‌ها آورده شود یا پیش‌از متن نقل‌قول‌ها و پس‌از نام صاحب نقل‌قول درج شود.

مثال برای حالت اول (پس‌از متن نقل‌قول):

«متن نقل‌قول» (شایگان 1379: 14).

مثال برای حالت دوم (پیش‌از متن نقل‌قول‌):

اسپینوزا (1960: 14) می‌گوید: «متن نقل‌قول».

9.2. 4شیوة استناد بهکتابی که نویسندة آن مشخص است:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

«متن نقل‌قول» (شفیعی کدکنی 1390: 244).

به‌گفتة کانت (1964: 181) «متن نقل‌قول».

مثال برای کتاب‌نامه:

شفیعی کدکنی، محمدرضا (1390)، چراغ و آینه؛ در جست‌وجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران، تهران: سخن.

Kant, Immanuel (1964), Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith, London: Macmillan.

10.2. 4شیوة استناد به کتابی که نویسندة آن مشخص نیست:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(شایست و ناشایست1390: 55).

مثال برای کتاب‌نامه:

شایست و ناشایست؛ متنی به زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) (1390)، آوانویسی و ترجمة کتایون مزداپور، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

11.2. 4شیوة استناد به فرهنگ‌ها یا دانش‌نامه‌هایی که مدخل‌های آن نویسندة مستقل دارد:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(مجتبایی 1378: ذیل مدخل «ابن‌سینا»).

مثال برای کتاب‌نامه:

مجتبایی، فتح‌الله (1387)، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، به‌سرپرستی محمدکاظم موسوی بجنوردی، ج 4، ذیل مدخل «ابن‌سینا»، تهران: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.

12.2. 4شیوة استناد به فرهنگ‌ها یا دانش‌نامه‌هایی که مدخل‌های آن نویسندة مستقل ندارد:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(دایرة‌المعارف فارسی 1380: ذیل مدخل «دموکراسی»).

مثال برای کتاب‌نامه:

دایرة‌المعارف فارسی (1380)، به‌سرپرستی غلامحسین مصاحب، ج 1، ذیل مدخل «دموکراسی»، تهران: امیرکبیر.

13.2. 4شیوة استناد به مقاله‌ای که در قالب مجموعه‌مقالاتی از نویسندگان گوناگون منتشر شده است:

در این مورد، در نشانی درون‌متنی نام‌خانوادگی نویسندة مقاله درج شود و در کتاب‌نامه نیز ابتدا نام‌خانوادگی و نام نویسندة مقاله و سپس دیگر مشخصات کتاب‌شناختی آن منبع آورده شود.

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(لاک 1381: 7).

مثال برای کتاب‌نامه:

لاک، جان (1381)، «درباب ایمان و عقل و ساحت‌های متمایز آن‌ها»، در: سیری در سپهر جان؛ مقالات و مقولاتی در معنویت، ترجمة مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر.

14.2. 4 شیوة استناد به مقدمة نویسنده‌ای بر کتاب یک یا چند نویسندة دیگر:

در این مورد، در نشانی درون‌متنی نام‌خانوادگی نویسندة مقدمه درج شود و در کتاب‌نامه نیز ابتدا نام‌خانوادگی و نام نویسندة مقدمه و سپس دیگر مشخصات کتاب‌شناختی آن منبع آورده شود.

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(ملکیان 1382: 7).

مثال برای کتاب‌نامه:

ملکیان، مصطفی (1382)، مقدمه بر: نامه به یک کشیش، سیمون وی، ترجمة فروزان راسخی، تهران: نگاه معاصر.

15.2. 4شیوة استناد به مطلبی از یک شخص (فیلسوف، سیاست‌مدار، یا ...) به‌واسطة نوشتة شخصی دیگر:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

«متن نقل‌قول» (هگل، به‌نقل‌از راسل 1373: ج 2، 998).

کرکگارد (cited Copleston 1965: vol. 7, 337) می‌گوید: «متن نقل‌قول».

مثال برای کتاب‌نامه:

راسل، برتراند (1373)، تاریخ فلسفة غرب، ترجمة نجف دریابندری، ج 2، تهران: کتاب پرواز.

Copleston, Frederick Charles (1965), A History of Philosophy, vol. 7, New York: Image Books.

16.2. 4شیوة استناد به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(کبیری 1377: 93).

مثال برای کتاب‌نامه:

کبیری، لعیا (1385)، فرهنگ ظرفیت صفات فارسی،پایان‌نامة کارشناسی ارشد، همدان: گروه زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا.

17.2. 4شیوة استناد به نشریات چاپی و الکترونیکی، اعم‌از دوفصل‌نامه، فصل‌نامه، روزنامه، و ...، که مطالب آن نویسندة مستقل دارد:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(امیرارجمندی و عاصی 1393: 78).

(Rosenkranz 2017: 98).

مثال برای «کتاب‌نامه»، درمورد نشریة چاپی:

امیرارجمندی، سیده‌نازنین و سیدمصطفی عاصی (1392)، «زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی»، دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی زبان‌شناخت، س4، ش 1.

مثال برای «کتاب‌نامه»، درمورد نشریة الکترونیکی:

Silvermint, Daniel (2018), “Passing as Privileged”, Ergo (An Open Access Journal of Philosophy), vol. 5, no. 1:

<http://dx.doi.org/10.3998/ergo.12405314.0005.001>

18.2. 4شیوة استناد به نشریاتی که نویسندة مستقل ندارد:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(روزنامة شرق 1396: 2).

مثال برای کتاب‌نامه:

روزنامة شرق (8 آبان 1396)، «جرم سیاسی اینک با هیئت‌منصفه؛ اصل 168 قانون اساسی بالاخره زنده شد»، ش 2999.

19.2. 4درج شمارة صفحه در نشانی منبع نقل‌‌قول‌های مستقیم کاملاً ضروری است، ولی درج شمارة صفحه در نشانی منبع نقل‌‌قول‌های غیرمستقیم ضروری نیست.

مثال:

به‌گفتة کانت (1960): متن نقل‌قول غیرمستقیم.

متن نقل‌قول غیرمستقیم (Rawls 1975).

20.2. 4چنان‌چه به چند اثر از یک نویسنده با سال انتشار یک‌سان استناد شده باشد، پس‌از سال انتشار آن‌ها حروف ابجد (الف، ب، ج، و ...) را در منابع فارسی و عربی و حروف الفبای انگلیسی (A, B, C, …) را در منابع لاتینی، درج می‌کنیم تا آن آثار از هم متمایز شود.

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(زرین‌کوب 1379 الف: ج 2، 744).

(زرین‌کوب 1379 ب: 125).

مثال برای کتاب‌نامه:

زرین‌کوب، عبدالحسین (1379 الف)، سرّ نی؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی، ج 2، تهران: علمی.

زرین‌کوب، عبدالحسین (1379 ب)، جست‌و‌جو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.

21.2. 4شیوة استناد به نوشته‌ای که دو نویسنده دارد:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(انوری و گیوی 1392: ج 2، 89).

مثال برای کتاب‌نامه:

انوری، حسن و حسن احمدی گیوی (1393)، دستور زبان فارسی، ج 2، تهران: فاطمی.

22.2. 4شیوة استناد به نوشته‌ای که سه نویسنده دارد:

مثال برای نشانی درون‌متنی:

(گال و دیگران 1386: 645).

(Ibrahimov et al. 2002: 23).

مثال برای کتاب‌نامه:

گال، مردیت، والتر بورگ، و جویس گال (1386)، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمة احمدرضا نصر و همکاران، تهران: سمت.

Ibrahimov, Oktay, Ishwar Sethi, and Nevenka Dimitrova (2002), “Clustering of Imperfect Transcripts Using a Novel Similarity Measure”, in:  Information Retrieval Techniques for Speech Applications, Anni R. Coden, Eric W. Brown, and Savitha Srinivasan (eds.), New York: Springer.

23.2. 4در ضبط نشانی درون‌متنی منبع نقل‌قول‌ها، هرگاه نویسندة منبع جدید همان نویسندة منبع قبلی باشد، به‌جای تکرار نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار، در منابع فارسی واژة «همان» و در منابع انگلیسی «.ibid» به‌کار رود.

24.2. 4در ضبط نشانی درون‌متنی منبع نقل‌قول‌ها، چنان‌چه، علاوه‌بر یکی بودن نویسندة منبع جدید با نویسندة منبع قبلی، شمارة صفحة منبع نیز یکی باشد، فقط واژة «همان» به‌کار رود و درصورتی‌که فقط شمارة صفحة منبع جدید با منبع قبلی تفاوت داشته باشد، پس‌از واژة «همان» شمارة صفحة آن نیز درج شود.

25.2. 4در کتاب‌نامه، اگر در متن مقاله به چند اثر از یک نویسنده استناد شده باشد، نام و نام‌خانوادگی نویسنده، در همة موارد، به‌طور کامل نوشته شود و به‌هیچ‌وجه به‌جای آن خط، نقطه‌چین، و ... ترسیم نشود.

26.2. 4در کتاب‌نامه، ابتدا مشخصات کتاب‌شناختی منابع فارسی و عربی و سپس مشخصات کتاب‌شناختی منابع لاتینی و ...، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا آورده شود.

27.2. 4در کتاب‌نامه، حرف اول کلمات لاتینی (غیراز حروف اضافه، ربط، و تعریف) با حرف بزرگ (capital letter) ضبط شود. هم‌چنین، حرف اول کلماتی که به‌واسطة نیم‌خط به‌هم متصل شده‌اند به‌صورت حرف بزرگ درج شود.

 

 1. 4ارجاعات

1.3. 4در این‌جا، ارجاع فقط به این معناست که نویسنده، به‌قصد آگاهی بیش‌تر مخاطب و برای رعایت اختصار و ممانعت از اطالة کلام، منبع یا منابعی را دربارة موضوع موردنظر به مخاطب معرفی کند یا او را به ملاحظه و بررسی مطلبی مشخص که در اثر یا آثار خودش یا دیگران آمده است دعوت کند، بدون این‌که جزئیات آن مطلب را در نوشته‌اش نقل یا تکرار کند.

2.3. 4در ارجاعات، همیشه به‌جای رجوع کنید، نگاه کنید، مقایسه کنید، و ...، و به‌جای کوته‌نوشت‌های «رک» و «نک» و ...، فقط «بنگرید به» و در متون انگلیسی see یا also see به‌کار رود.

3.3. 4در همة ارجاعات، پیش‌‌از به‌کاربردن «بنگرید به»، همیشه بهتر است که وجه ارجاع یا هدف از ارجاع برای مخاطب بیان شود. مثلاً گفته شود برای آگاهی بیش‌تر، برای مقایسه، و ... بنگرید به فلان منبع یا بنگرید به فلان موضوع در همین نوشته.

مثال‌:

(برای آگاهی بیش‌تر، بنگرید به ویتگنشتاین 1381: 24- 68).

(برای مقایسه با این نظر، بنگرید به فروزان‌فر 1379: ج 3، 74- 160).

(برای اطلاع از شیوة استناد به پایان‌نامه‌ها در این شیوه‌نامه، بنگرید به قسمت 16.2.4).

 

تدوین شیوه‌نامه

رضا حسینی، سرویراستار نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی