نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها قم

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

شناخت رفتار اخلاق مدارانه زمامدار پیش و پس از به‌دست گرفتن حکومت می تواند سیاست های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی وی را تبیین و برجسته تر بنمایاند. امام علی(ع)به عنوان یک زمامدار می کوشد با تأکید بر تقدّم اخلاق بر هر مقوله ای نشان دهد آموزه های اسلامی مورد تأکید در خلافتش، همانی است که در دوره پیش از حکومتش وجود داشته است. امام به‌عنوان رهبری اخلاق‌مدار در جنگ صفین می کوشد ابتدا از بروز جنگ جلوگیری کند و پس از جنگ نیز با رفتار اخلاق مدار با دشمنان خویش، نشان دهد که انسانیت بر محور اخلاق بر دیندار بی اخلاق برتری دارد. این پژوهش با مداقه بر سیره‌ی امام علی(ع)به روش توصیفی تحلیلی نشان ‌می‌دهد، گفت وگو بر پایه گزاره های خاصِ اخلاق مدار، تن‌دادن به خواسته های اصلاح گرایانه بنابر اقتضائات موجود، استفاده از راهکارهای مناسب برای اسکات خصم به منظور ممانعت از تشنّج بیشتر جامعه، حفظ کرامت انسانی و پاسداشت حقوق افراد مخالف می تواند کشمکش به‌وجود آمده در جامعه را با رفتار اخلاق مدار زمامدار دفع کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethics of Ethical Leadership of Imam Ali (AS) in War in the Light of Nahj al-Balagha's Teachings (Case Study: Seffin War)

نویسندگان [English]

  • mohsen rafat 1
  • mostafa masoudian 2

1 qom. Hazrat Masoome univercity

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده [English]

شناخت رفتار اخلاق مدارانه زمامدار پیش و پس از به‌دست گرفتن حکومت می تواند سیاست های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی وی را تبیین و برجسته تر بنمایاند. امام علی(ع)به عنوان یک زمامدار می کوشد با تأکید بر تقدّم اخلاق بر هر مقوله ای نشان دهد آموزه های اسلامی مورد تأکید در خلافتش، همانی است که در دوره پیش از حکومتش وجود داشته است. امام به‌عنوان رهبری اخلاق‌مدار در جنگ صفین می کوشد ابتدا از بروز جنگ جلوگیری کند و پس از جنگ نیز با رفتار اخلاق مدار با دشمنان خویش، نشان دهد که انسانیت بر محور اخلاق بر دیندار بی اخلاق برتری دارد. این پژوهش با مداقه بر سیره‌ی امام علی(ع)به روش توصیفی تحلیلی نشان ‌می‌دهد، گفت وگو بر پایه گزاره های خاصِ اخلاق مدار، تن‌دادن به خواسته های اصلاح گرایانه بنابر اقتضائات موجود، استفاده از راهکارهای مناسب برای اسکات خصم به منظور ممانعت از تشنّج بیشتر جامعه، حفظ کرامت انسانی و پاسداشت حقوق افراد مخالف می تواند کشمکش به‌وجود آمده در جامعه را با رفتار اخلاق مدار زمامدار دفع کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Understanding Behavior
  • Ethical
  • Leadership
  • Imam Ali (AS)
  • Seffin War
  • Nahj al-Balagha

قرآن کریم.
امام علی(ع)، (1380)، نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران: علمی‌و فرهنگی.
ابن ابی الحدید، عبد الحمید هبه الله. (1385). جلوه تاریخ در شرح نهجالبلاغه، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1404ق). شرح نهجالبلاغة، 10جلد، - قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.
ابن منظور، (بی‌تا)، لسان العرب، القاهرة: دارالمعارف.
- ابن هشام الأنصاری، جمال الدین، (2009)، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، تصحیح یوسف البقاعی، شرح الدسوقی، بیروت: دارالفکر.
افخمی، علی، قاسمی سیدضیاء‌الدین، سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی، مجله پژوهش‌های زبان خارجی، ش55، 1388، صص 5-17.
بحرانی، ابن میثم، (بیتا)، شرح نهج البلاغه، قم: مرکز نشر پژوهشهای اسلامی.
بهار، محمدتقی. (1391). سبکشناسی، تهران: امیرکبیر.
بلت، هنریش، (1999)، البلاغة والأسلوبیة، ترجمة محمد العمری، المغرب، بیروت: أفریقیا الشرق.
جمیعان، محمد سلام، (1999)، المثل فی الشعر العربی، عمان: دار الخلیج.
حری، ابوالفضل، (1396)، «نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی ازمنظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه»، مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 7، صص 1-27.
خوئی، میرزا حبیبالله، (2003)، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، تحقیق: علی عاشور، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
درپر، مریم، (1393)، لایههای مورد بررسی در سبکشناسی انتقادی داستان کوتاه و رمان، مجله جستارهای زبانی، ش21، صص 65-94.
ـــــــــــ، (1392)، نقد و بررسی: لایههای بلاغی و ایدئولوژیک، جایگزینی برای لایههای معنیشناسی و کاربردشناسی در کتاب سبکشناسی، نظریهها، رویکردها و روشها، تألیف محمود فتوحی رودمعجنی، مجله جستارهای زبانی، ش 16، صص 269-280.
دی بوغراند، روبرت، (1998)، النص والخطاب والإجراء، ترجمه تمام حسان، القاهرة: عالم الکتب.
سیوطی، جلالالدین، (1974)، الاتقان فی علوم القرآن، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
شمیسا، سیروس. (1378).  سبک شناسی نثر، تهران، انتشارات میترا.
فتوحی، محمود. (1391). سبکشناسی، تهران: سخن.
غیاثی، محمدتقی، (1368)، درآمدی بر سبکشناسی ساختاری، تهرانک شعله اندیشه.
کریمینیا، مرتضی، (1389)، ساختهای زبان فارسی و مسأله ترجمه قرآن، تهران: هرمس.
مشرفالملک، مریم، ابراهیمی، سمیرامیس، (1397)، تحلیل گفتمان نظامی در منظومه خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده، مجله پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال 7، ش 1، 183- 199.

منابع لاتین

Baker,Mona. (2000). Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator, Target, Vol. 12:2 pp. 241–266.

Halliday, Mickel, (1971), “Linguistic Function and Literary Style: an Enquiry into the Language of William Golding's 'The Inheritors'”, Literary Style: a Symposium, New York, Oxford University Press.