نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکتر محمدعلی عباسیان چالشتری، دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

ی از پرکاربردترین واژ هها در نه جالبلاغه است. نفس در نه جالبلاغه دارای چهار « نفس » ساحت معرف تشناختی، هستی شناختی، عم لشناختی، و زبان شناختی است، که با ی کدیگر روابط دو یا چندسویه دارند. بیشترین فراوانی از نفس در نه جالبلاغه مربوط به ساحت عمل شناختی و ک مترین آن مربوط به ساحت زبا نشناختی است. در میان ساح تها تقدم و آغاز با ساحت معرفت شناختی است. ازمنظر نه جالبلاغ، ه خدا و انسان ارتباط انفسی و دوسویه دارند. خداوند در همه ساحت ها با انسان ها ارتباط و پیوند ایجابی بی واسطه انفسی برقرار کرده است و انسا نها هم این امکان را دارند تا با نفس خود با خداوند ارتباط ایجابی ب یواسطه هستی شناختی، معرف تشناختی، عمل شناختی، و زبان شناختی برقرار کنند.
منظور از ارتباط انفسی میان خدا و نفس این است که خداوند در همه ساح تها از نفس یا خود ما به نفس یا خود ما نزدیک تر است و نفس یا خود ما هم می تواند با خدا ارتباطی نزدیک تر از ارتباط با خودش برقرار کند. ارتباط انفسی میان خدا و نفس در ذات الهی نیست در اسماء اوست، خداوند در ذات با ما بیگانه و نسبت به ما مطلقاً دیگری است اما در اسماء از ما به مانزدی کتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali abbasian
القرآن الکریم
آمدی، عبدالواحد ( 1410 ق). غرر الحکم و دررالکلم، تصحیح مهدی رجایی، قم: دارالکتاب الاسلامی.
انصاریان، حسین، متن و ترجمه الکترونیک نه ج البلاغه،
http://www.erfan.ir/farsi/nahj/nsm_proj/main.php
جوادی آملی ( 1378 ). حکمت نظری و عملی در نه جالبلاغه، قم: مرکز نشر اسراء.
خاقانی، افضل الدین ( 1378 ). دیوان اشعار، به کوشش دکتر ضیاء الدین سجادی، چاپ ششم، تهران:
انتشارات زوار.
مرکز رایانه ای قائمیه. pdf دهخدا، علی اکبر ( 1341 ). لغت نامه، جلد 16 ، اصفهان: نسخه
سعدی، مصلح بن عبدالله ( 1365 ). کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: مؤسسه انتشارات
امیرکبیر.
سید رضی، محمد بن حسن ( 1379 ). نهج البلاغه، ترجمه و شرح علی نقی فیض الاسلام، تهران، مؤسسه
چاپ و نشر تألیفات فیض الاسلام.
الکلینی، محمد بن یعقوب ( 1380 ). اصول الکافی، جلد 1، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم ( 1401 ق). الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الاربعه، جلد یک، بیروت: دار
احیاء التراث
العربیه.
مولوی، جلال الدین محمد ( 1384 ). کلیات دیوان شمس تبریزی، به اهتمام پرویز بابایی، مطابق با نسخه
تصحیح شده بدیع الزمان فروزانفر، چاپ هفتم، تهران: نشر علم.
96 پژوه شنامة علوی، سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1398
http://www.valiasr-aj.com/persian/valiasr- : نرم افزار نه جالبلاغه جامع
aj/file/compres/NahjolbalaqeFull.apk
https://www.noorsoft.org/fa/software/view/ نرم افزار دانشنامه علوی (منهج النور): / 6169
http://www.mth-co.ir/main-products/25329.html : نرم افزار نهج البلاغه کیمیا
Anselm, Saint (1995). Monologion and Proslogion, Trans. Thomas Williams, Indianapolis:
Hackett.
Aquinas, Thomas (1981). Summa Theologiae (ST), trans. Fathers of the English Dominican
Province, Westminster: Christian Classics.
Aristotle (1984). Metaphysics, in ed. Barnes, J. The Complete Works of Aristotle, Volumes I and
II, Princeton: Princeton University Press.
Bonaventure, Saint (1953). The Mind’s Road to God, trans. George Boas, Indianapolis: Libraray
of Liberal Arts.
Eckhart, Meister (2009). Sermons and Treatises, 3 vols, in trans. and ed. M. O’C. Walshe, rev.
Bernard McGinn, The Complete Mystical Works of Meister Eckhart, New York: Crossroad
Pub. Co.
Kierkegaard, Søren (1992[1846]). Concluding Unscientific Postscript to Philosophical
Fragments, Vol. I, Ed. and Trans. by Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton:
Princeton University Press.
levinas, Immanuel (1988). Of God Who Comes to Mind, Stanford: Stanford University Press.
Plato (1997). Sophist, in ed. Cooper, John, M, Plato: Complete Works, Indianapolis: Hackett.
Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations, eds. G.E.M. Anscombe and R.
Rhees, trans. G.E.M. Anscombe, Oxford: Blackwell.