نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی دولت علوی(ع) مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه است. روش انجام این پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسی در این پژوهش خطب ه ها و نامه های حضرت علی(ع) مرتبط با دول تمداری و سیاست مداری در نهج البلاغه است. یافت ه های پژوهش نشان م یدهد الگوی دولت علوی(ع) مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه نیازمند الزامات سه گانه است. در سطح الزامات فردی نحوه نگرش حاکمیت به مردم و اعتمادسازی، اجرای عدالت اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی، و رضایت عمومی
بسترسازی لازم را برای ایجاد دولت علوی مهیا م ی کند. در سطح الزامات گروه ی و سازمانی، دولت علوی شکل م یگیرد، و به مدیریت جامعه می پردازد، چرا که در این سطح انسجام، وحدت و یگانگی، و پرهیز از تفرقه حائز اهمیت است. در سطح الزامات اجتماعی، ظرفی تسازی و توسعه دولت علوی شکل می گیرد ، و مشارکت در دفاع از کشور، مشارکت در امر به معروف و نهی از منکر، و تقویت مشارکت عمومی در نظارت همگانی مهیا م یشود. نتایج پژوهش نشان می دهد، دولت های اسلامی باید رهیافت رفتاری، ساختاری و محتوایی دولت مداری و سیاست مداری را در قالب دولت - شهر
نبوی(ص) و علوی(ع) با تاکید بر مفهوم امت واحده جستجو نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Hasan rangrizمنابع
نهج البلاغه.
ابراهیم‏پور، حبیب (1385). مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، جلد دوم، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
امام خمینی(ره)، روح‏ الله (1358). صحیفه امام- جلد 9، تهران: انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
برزگر، ابراهیم (1383). تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت.
حسینی، سیدمالک (1395). اطلاع رسانی در نهج‏البلاغه(شیوه‏ها، بایدها و نبایدها)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
حکاک، محمد؛ صالحی، حسن؛ فرقانی، یونس (1397). طراحی الگوی مفهومی اسلام برای عدالت در نظام جبران خدمات مبتنی بر آموزه‏های نهج البلاغه، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال 7، شماره 2، ص 349.
جیروند، عبدالله (1366). توسعه اقتصادی «مجموعه عقاید»، چاپ اول، تهران: انتشارات مولوی.
دادگر، یدالله؛ نظرپور، محمدنقی, منتظری مقدم، مصطفی (1394). سرمایه اجتماعی، اسلام و توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
دانایی‏فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). «ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‏های کیفی مدیریتی: تاملی بر استراتژی‏های ممیزی پژوهشی»، فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، سال 1، شماره 1، ص 23-1.
راش، مایکل (1390). جامعه و سیاست؛ مقدمه‏ای بر جامعه‏شناسی سیاسی، ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
رنگریز، حسن (1396). تحلیل فلسفی نظریه‏های سازمان و مدیریت، چاپ دوم، تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.
رنگریز، حسن؛ محرابی، جواد (1395). تئوری‏های مدیریت پیشرفته، چاپ پنجم، قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
زرگری نژاد، غلامحسین (1397). تاریخ صدر اسلام(عصر نبوت)، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.
زتومکا، پیوتر (1384). اعتماد یک نظریه جامعه‏شناختی، ترجمه: فاطمه گلابی، تبریز: انتشارات ستوده.
سلطانی، محدرضا؛ خانی، علی (1395). استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‎های فرهنگی مبتنی بر انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 2، ص 133-105.
شیخی زازرانی، بتول (1393). ترسیم حکومت مهدوی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با حکومت علوی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‏های کیفی، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 2، ص 198-151.
عبدی، مهدی (1393). بررسی اصلاحات اجتماعی از دیدگاه نهج‏البلاغه، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
فیرحی، داود (1386). تاریخ تحول دولت در اسلام، قم: دانشگاه مفید.
قبادی، مجید؛ جعفری، احمد (1393). رضایت‏مندی سیاسی- ملی در پهنه جهانی شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 5، شماره 14، بهار و تابستان، ص 174-143.
لک‏زایی، صغری (1397). مبانی و ساختار دولت در معارف اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبان‏های خارجی.
محسنی تبریزی، علیرضا؛ معیرفر، سعید؛ گلابی، فاطمه (1390). بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 22، شماره 1، بهار، ص 70-41.
وینسنت، اندرو (1371). نظریه‏های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هیوز، آون (1377). مدیریت دولتی نوین، مترجمان: سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده طهران، تهران: انتشارات مروارید.
Hassard, J. & Pym, D (2012). The Theory and Philosophy of Organization: Critical Issues and New Perspective, London: Routledge.
King, N. & Horrocks, C (2010). Interviews in Qualitative Research, London: Sage.
McLellan, D (1979). Marxism after Marx, Macmillan Publishing.
Sinkovics, R. R (2008). “Enhancing the Trustworthiness of Qualitative Research in International Business”, MIR, 48(6): 689-714.
Stirling, J (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, 1(3): 385-405.  
Twining, J (2000). A Naturalistic Journey into the Collaborator: In Search of Understanding for Prospective Participants, Denton: Texas Woman’s University.