نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زیان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

2 استادیارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش روابط بین‌فردی و سرمایه روان‌شناختی در ایجاد امنیت روانی انجام شده است. این پژوهش با روش تحلیل‌محتوای کیفی و کاربست نرم افزارMAXQDA به ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه امنیت روانی در نامه‌های امام علی به کارگزاران پرداخته است. انتخاب نامه‌ها از میان کلام حضرت به عنوان داده‌های پژوهش از این‌روست که نامه‌ها اسنادی ثبت‌شده‌اند و از قابلیت اعتماد بالایی در تاریخ‌نگاری برخوردارند به ویژه اینکه بعد از انتخاب آن‌ها به عنوان جامعه‌ آماری بر اساس صحت سند، قدمت آن و .. اعتباریابی شده‌اند. این نامه‌ها در نرم‌افزارMAXQDA  کدگذاری شده و بر اساس اشتراکات موجود در بین آن‌ها تحت عنوان مقوله‌های مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند. بر اساس فراوانی مضامین مقوله امنیت‌بخشی و مقایسه آن با دیگر مقوله‌ها جایگاه امنیت‌بخشی در کلام حضرت مشخص گردیده است.حضرت در ایجاد و حفظ امنیت روانی کارگزاران از روابط بین‌فردی موثر، بیشتر بهره برده‌اند تا سرمایه روان‌شناختی. ایشان در روابط بین فردی بیشتر از حوزه های مهارتی موثر بر آن بهره برده‌اند تا عوامل موثر بر آن. از میان مهارت‌ها و عوامل موثر بر روابط بین‌فردی، برقراری اعتماد در روابط بین‌فردی  و احترام گذاشتن، هرکدام با  اختصاص 50 درصد از مضامین به خود، بیشترین اهمیت را در مبانی نظری حضرت به خود اختصاص داده‌اند و در میان مولفه‌های سرمایه‌ی روان‌شناختی، حضرت بیشترین اهمیت را در تقویت خودکارآمدی کارگزاران دانسته‌اند؛ چراکه این مولفه 63.33 درصد از مضامین را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • z. narimani 1
  • Ali Bagher btaheriniya 2

چکیده [English]

.

ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1392).«تحلیل کیفی متن: استقرا، قیاس». مجله علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، شماره 1، 85-104.
احمدپور، محسن و قاسمی‌پور، مریم(1392)«رابطه حمایت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در دانشجویان شهرستان خرم‌آباد»، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، شماره 2، صص56-42.
استوتزل، ژان(1368)، روان‏شناسى اجتماعى، مترجم:على‏محمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران.
اشتراوش، آنسلم و کوربین، جولیت. ( 1390). مبانی پژوهش کیفی، متون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. مترجم: ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمدرضا(1390).«تحلیل محتوای کیفی»، مجله پژوهش،سال سوم ، شماره دوم،صص 15-44.
تقوی رفسنجانی،مهدی(1381)،« نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات وکارایی نظام های سیاسی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 8 و9، صص83-78.
حسنلو، محمود رضا ( 1395) میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
حسینی‌نسب،سید داوود ؛ مصطفی‌پور، کبری(1391)،« بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس‌آباد در سال تحصیلی 89-90»، آموزش وارزشیابی، شماره 19،صص 40-27.
حسنی، محمد؛ شهودی، مریم(1392)«ارتباط بین مولفه‌های رهبری امنیت‌مدار و امنیت روانی با اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 10، صص 106-85.
دهقانی‌رخ، علی‌اکبر(1390)،امید در نهج‌البلاغه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد( 1412ق)، مفردات الفاظ ‌القرآن، تحقیق صفوان عرفان داوودی، مشهد: دارالقلم.
ریاحی، محمداسماعیل؛ وردی‌نیا، اکبرعلی و پورحسین، سیده زینب(1389)" بررسی  رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان" ، رفاه اجتماعی، شماره 39، صص 122-85.
زارعی‌متین،حسن(1393)،مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،تهران :انتشارات آگه
ساجدی، فرزانه و دیگران(1395)«چشم‌انداز روانشناسی مثبت‌گرا در روانشناسی امروز در زمینه روابط بین‌فردی(روانشناسی اجتماعی)»، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 2،صص 125-113.
سید رضی، محمد(1379)، نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتى‌، قم: انتشارات مشهور،چاپ اول.
علی‌بیک، فتانه و دیگران(1391)«تاثیر آموزش خوش‌بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان»، مجله آموزش در علوم پزشکی، شماره 12، صص720-709.
طوسی، محمد بن الحسن(1413ق)، التبیان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات البلاغة.
فراهیدى، خلیل( 1410ق)، کتاب العین‌، قم: انتشارات هجرت، الطبعة الثانیة.
کریپندورف، کلوس. (1393). تحلیل محتوا (مبانی روش شناسی) .ترجمه‌ی هوشنگ نایبی. چاپ هفتم. تهران: نشرنی.
لوتانز، فرد(1391)،سرمایه روانشناختی، مترجم: بهروز رضایی منش؛ علیرضا تقی‌زاده و مریم کاهه، تهران: نشر علمی
لینلی، آلکس و ژوزف، استفن (1388) روانشناسی مثبت در عمل، مترجم: احمد برجعلی و سعید عبدالملکی، تهران: موسسه نشر پنجره
محمودی، محمدباقر (1376)،نهج‌السعادة فی مستدرک نهج‌البلاغة، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
مومنی‌راد،اکبر؛علی آبادی، خدیجه و همکاران(1392)،«تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، مجله اندازه گیری تربیتی، سال چهارم، شماره 14، 222-187.
مهرداد، ندا؛ اسکویی، سیده فاطمه و همکاران(1395)،تحلیل محتوای کیفی، چاپ دوم. تهران: بشری مرکز نشر علوم پزشکی.