نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی(دانشیار) دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

نهج البلاغه در بردارنده نکات ارزشمندی از وصف زیباییهای عالم از جمله رنگها و معانی آنها است. مسئله این تحقیق واکاوی فرازهای نهج البلاغه و رویکردهای مختلف درباره رنگ است. این تحقیق با هدف تبیین رنگها و معانی آن، پرسشها  را اینگونه مطرح می کند: حضرت علی(ع) در نهج البلاغه با چه رویکردها، دیدگاه ها و نیز ویژگیهای تجسمی و هنری به رنگ نگریسته و آن را بیان می کند؟ رنگها دارای چه معانی و نشانه هایی هستند؟
نتایج حاصله از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رنگها در نهج البلاغه با سه رویکرد و دیدگاه از منظر حضرت علی(ع) بیان شده اند رویکرد اول بر وجه نمادین رنگها، دوم به طبیعتگرایی و تأثیرات روانی رنگ بر روی بشرو نیز ارجاعات رنگ در طبیعت حیوانات، انسانها و گیاهان حتی آسمان و زمین و نیز دیدگاه سوم بر وجه زیبایی شناسی و تجسمی رنگ اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The explanation of three approaches to colors from the viewpoint of Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asgari 1
  • Asghar Fahimifar 2

2 Associate professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University

 
-  آژند. یعقوب.(1393). هفت اصل تزئینی هنر ایران. چاپ اول. تهران: پیکره
-  آیت اللهی. حبیب ا... .( 1381). مبانی رنگ و کاربرد آن.چاپ اول. تهران: سمت
- ایتن. یوهانس.(1367).. کتاب رنگ. ترجمه محمد حسین حلیمی چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-  انصاری. سکینه.(1394). نور و رنگ در عرفان اسلامی تا سده نهم. چاپ سوم. تهران: همداد
-  بورکهارت. تیتوس. (1392). هنراسلامی،زبان و بیان. ترجمه مسعود رجب نیا چاپ دوم . تهران: سروش
-  بلخاری قهی. حسن. (1388). مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. چاپ اول. تهران: سوره هنر
-  بلخاری قهی. حسن.(1384). حکمت، هنر و زیبایی. چاپ اول. تهران: فرهنگ اسلامی
-  بختیاری فرد. حمید رضا. (1388). رنگ و ارتباطات.چاپ اول. تهران: فخراکیا
-  پاکباز. رویین. (1381). دایره المعارف هنر. چاپ سوم. تهران: فرهنگ معاصر
-  تاجدینی. علی.(1394). نمادها و نشانه ها در نهج البلاغه. چاپ اول. تهران: مدرسه
- جعفری. محمدتقی.(1392). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. چاپ دوم. تهران: آستان قدس رضوی و  نشر آثار علامه جعفری
-  دشتی. محمد.(1379). ترجمه نهج البلاغه.چاپ پنجم. قم:مشرقین
-  ریاضی. محمد رضا. (1375). فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ایران. چاپ اول. تهران: دانشگاه الزهرا
- رضایی. مرتضی. (1396). بررسی و نقد حقیقت آفرینش از دیدگاه ملاصدرا. چاپ اول. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت ا...)
-  سوزن چی. حسین. (1389). وحدت وجود در حکمت متعالیه. چاپ اول. تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
-  ضیلء نور. فضل ا... .(1369). وحدت وجود. چاپ اول.تهران: زوار
- طلائی مینائی. اصغر. (1383). عرفان، زیبایی شناسی و شعور کیهانی. ترجمه سید رضا افتخاری چاپ اول. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا
-  عشاقی. حسین. (1394).کثرت یا وحدت وجود. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
-  قلی پور گیلانی. مسلم.(1378). کوثر کلام. چاپ دوم.تهران: ایتا
- کربن. هانری. (1387). انسان نورانی در تصوف ایرانی. ترجمه فرامرز جواهری نیا. چاپ دوم. تهران: جامی
-  نقی زاده. محمد.(1387). مبانی هنر دینی در فرهنگ اسلامی. چاپ دوم. تهران: فرهنگ اسلامی
مهری. غلامرضا.(1396). زیبایی شناسی اسلامی و هنر. چاپ اول. تهران: پرناک