نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 کارشناس حقوقی دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده است بی تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم ، بررسی وتحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو با رجوع به نهج البلاغه می توان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرایم، به دست آورد.یافته های به دست آمده نشان می دهد  که تحقق عدالت اجتماعی، حقوق مداری، حفظ کرامت انسان، واصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله باجرم است.پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

causes of crime and the struggle against it from the perspective of Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Abduljabar Zargoshnasab 1
  • Hashmat Alah Abasi 2

1 University

2 IlamUnversity

چکیده [English]

This research has investigated the causes and effects of crimes from the perspective of Nahj al-Balaghah and its methods of coping with it. The study of the policies and methods of fighting this imam with these abnormalities is important because it can be an effective criterion for the criminal policy of countries that are claiming to be Islamic. Since the Islamic Republic of Iran, in most cases, has put Amir's regime into a model of his behaviors, policies and plans, he is undoubtedly well versed in the field of crime prevention in order to better move on the prevention of crime. will be. Hence, by referring to the Nahj al-Balaghah, the Imām's thoughts on the prevention of crimes can be obtained. The findings show that the realization of social justice, orbital rights, maintenance of human dignity and the improvement of public culture are among the most important coping strategies. The current research has been conducted with an analytical descriptive method to study the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • crimes
  • Imam Ali (AS)
  • strategies
نهج البلاغه.
ابیانه،فاطمه.(1389). »سیاست در اندیشه امام علی«.ماهنامه مشکوه،دوره جدید،شماره3،96-86.
امام خمینی،سید روح الله.(بی تا).تحریر الوسیله،قم، انتشارات قدس محمدی.
باباپور گل افشانی،محمدمهدی.(1385).درآمدی بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه.تهران:نشر مبلغ.
بهشتی نیا،احمد.(1383). »ولایتمداری وانواع آن در نهج البلاغه«. ماهنامه حصون،سال دوم، شماره7،26.
تویسرکانی ،مجتبی.(1379). »حقوق و سیاست در نهج البلاغه«.فصلنامه جامعه مدرسین،سال سوم ، شماره 13،14.
جعفر پیشه،محمد.(1385). »پشتوانه اخلاق سیاسی در نهج البلاغه«.ماهنامه رضوان،سال سوم، شماره 25،41.
حق شناس،محمدرضا.(1387).جامعه شناسی مدرن در نهج البلاغه. تهران: نشر کیمیا.
دلشاد تهرانی،مصطفی.(1387).تفسیر موضوعی نهج البلاغه.قم: نشر معارف.
ذی علم،علی اکبر.(1379).مدیریت بر اساس الگوی امام علی.تهران:علوم نوین.
رضوانی،علی.(1389).درسهایی از نهج البلاغه.تهران : نشر اندیشه.
شریفی،عبدالرضا.(1389). »آسیب شناسی جامعه و حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه«.ماهنامه رضوان، سال دوم،شماره19،96.
صادقی،فرهاد.(1385).پرتویی از نهج البلاغه. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
عالمیان،سمیه.( 1385) ». مؤلفه های نظام حق وتکلیف در نهج البلاغه«.فصلنامه اندیشه.سال سوم،شماره 2،5.
علوی تبار،محمد.(1381).سیاست وحکومت در اندیشه امام علی. تهران: نشر آشیان.
عوده، عبدالقادر(1402).التشریع الجنائی، طهران، مؤسسة البعثة.
فیومی،احمدبن .(1347).المصباح المنیر،القاهرة ،دار العصور.
کاشانی،مرتضی.(1384).  »بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران در نهج البلاغه« .فصلنامه مطالعاتی علوم انسانی ودینی، سال دوم،شماره3،5.
مولایی،سیدعلی.(1388). »آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه«.فصلنامه معارف،سال سوم،شماره11،6.
نائینی،ابو القاسم».(1387) . اخلاق ونظم اجتماعی، سیاسی در نهج البلاغه«.ماهنامه ظهور،سال پنجم،شماره54،  124-125.
ولیدی،حسین.(1372).جرم و مبانی جرم شناسی. قم :نشر معارف.