نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

3 - استادیار گروهعلوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران- ایران - بندرعباس

4 آموزش و پرورش

چکیده

در شهر کهن میناب، شاعران با فهم این نکته که نوحه گفتن و نوحه خواندن در رثای امامان پاداش اخروی و دنیایی دارد به شعر نوحه و مرثیه روی آوردند چنانچه از قرن 11 تا کنون شاعران مرثیه سرای زیادی در میناب داریم که تخصصی نوحه گفته اند اما پژوهشی در تحلیل آثار آنان صورت نگرفته است، در واقع شاعران میناب از سیصد سال پیش با سرودن دلنامه‌های گوناگون، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز داشته‌اند و بدین صورت گامی در جهت زنده نگه داشتن حماسه‌ی نینوا برداشته‌اند.نوحه هایی که از شاعران گذشته میناب مانده بالغ بر 500 نوحه می‌شود که این مقاله با روش تحلیل محتوا و با ابزار کتابخانه به بررسی و تحلیل چند نوحه از شاعران گذشته میناب در قرون یازده و دوازده می‌پردازد و معلوم می‌شود تعزیه، عزا و نوحه سرایی، تخصص اصلی شاعران میناب بوده که در گذشته رواج داشته و امروزه نیز در مقیاس محدودتری به شیوه گذشته دنبال می‌شود و بعضی از شاعران دیگر این شهر نیز، با زبان و سبک تازه، اشعار مراثی و پایداری در کارنامه شعری خود دنبال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis of the Common Lamentations in Minab by Emphasizing on the Poems of Monsef, Masiha, Ghazai and Marouf

نویسندگان [English]

  • sohrab saedi 1
  • hamid tabasi 2
  • mokhtar rzakeri 3
  • mohammad abdolahpour 4

1 Sohrab Saeidi, M.A. of Persian Language and Literature, Researcher and Teacher in Minab (Correspondent Author),

2 of Persian Language and Literature, University and High School Teacher in jiroft

3 of Persian Language and Literature, University and High School Teacher in Minab

4 tigher

چکیده [English]

In the ancient city of Minab, the poets while understanding the earthly and otherworldly rewards for citing and versifying lamentations for Imams have inclined towards lamentations and mourning in a way that since 11th century, numerous lamentation poets have come into existence in Minab who have been versifying professionally. Minabi poets through versifying varied confabulation since three hundred years ago, have shown their respect for Imams and their families, and through this has taken steps for reviving the epic of Neynava. There have been over 500 lamentations versified by Minabi poets. The present paper would examine several lamentations through the methods of content analysis as well as library research for the poems versified in two previous centuries. The present paper would investigate the literary points of folklore lamentations versified in Minab; Versifying lamentations in Hormozgan, and specifically in Minab has been current since the 11th century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Lamentation "
  • " Mourning Poets "
  • " Minab "
افسری کرمانی، عبدالرضا، (1371)، نگرشی بر مرثیه‌سرایی در ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
-سلاجقه، پروین(1387) امیرزاده کاشی‌ها(نقد شعر معاصر) احمد شاملو، تهران: انتشارات مروارید.
رئوفی، علی(1391) نوحه در هرمزگان، قم، دارالتفسیر.
سعیدی، سهراب، (1388)، رخش بی سوار، قم، دارالتفسیر.
...........................، (1389)، سوگواره ها، قم، دارالتفسیر.
...........................، (1395)، شاعران بی دیوان، قم، دارالتفسیر.
شبتاری، صادق(1396) سبک شناسی لایه‌ای اشعار مذهبی شرق استان هرمزگان، بندرعباس، مولف.
-صفا، ذبیح‌الله (1377) آیین سخن(مختصری در معانی و بیان فارسی)، تهران، انتشارات ققنوس.
فرشیدورد، خسرو (1388) دستور مفصل امروز، تهران، سخن.
فرهت، هرمز(1391) دستگاه موسیقی در ایران، ترجمه محمد مهدی پور، تهران، پارت.
قضائی، حسینعلی، (1392)، نابغه هرمزگان، قم، موعود اسلام.
کریمی حاجی خادمی، عباس(1389)، تطبیق تعزیه عاشورایی میناب، قم، موعود اسلام
محمود زاده دهبارزی، حمید رضا(1394)، نوحه‌های ماندگارَ، بندرعباس، رسول.
میرشکاری، علیرضا(1382)، تعزیه در میناب، بوشهر، شروع.
نساجی، محمد صادق(1394) نوحه‌های پا منبری، قم، دارالتفسیر.