نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد نجف اباد

چکیده

ابن ابی الحدید معاویه را به کفر و الحاد متهم کرده و با ذکر شواهدی نشان می دهد که او به نبوت پیامبر اسلام(ص) هیچ باوری نداشته است و معتقد است که او با استخدام گروهی از منافقین و دین به دنیا فروشان، دست به جعل حدیث زده و چنان در این میدان اسب تاخته که دوران خود را به دوران اوج جعل حدیث تبدیل کرده است این دیدگاه او نسبت به معاویه، حق طلبی و کمتر بودن تعصب او نسبت به اکثریت علمای اهل سنت را نشان می دهد معاویه با صدور نامه های پی در پی به کارگزارانش و در یک سیاست چهارمرحله ای و با کمک گرفتن از برخی صحابه و تابعین، ابتدا مردم را از نقل فضائل اهلبیت(ع) بازداشت و مردم را از معاشرت با آنها نهی کرد، سپس سعی کرد شیعیان آنها را در انزوا قرار دهد، لذا دستور داد در مجامع عمومی آنها را راه ندهند و حتی شهادت آنها را نپذیرند. در مرحله سوم دشمنا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Review of Ibn Abi Al-Hadid's View on the forgery of hadith during Mu'awiyah

نویسنده [English]

  • mohsen karimi

university of najaf abad

چکیده [English]

Ibn Abi al-Hidad accused Mu'awiya of blasphemy and atheism, indicating with evidence that he had no belief in the prophet of the Prophet (pbuh) and believed that he was forging a group of hypocrites and religion to sellers, Hadith and so on in this field of horse racing, which has turned itself into the height of the forge of hadith. This view of Muawiya shows his rightfulness and less of his bias towards the majority of Sunni scholars. Issue Subsequent letters to his agents, in a four-stage policy, with the help of some Companions and followers, first left the people touched by the virtues of Ahlulbayt (AS), and Forbade them from communicating with them, then tried to isolate them from the Shiites, so they ordered not to let them go public and even deny their testimony. In the third stage, the enemies of Ahlul-Bayt (as) and the Umayyad were dominated by sensitive executive and promotional posts, and ordered the curse of Ahlul-Bayt (AS), and in the fourth stage prepared the conditions for killing and killing Shiites. Could completely deprive Ahlulbayt of the achievement of the government and completely fix it in the Umayyad. The most motivated motivation of Mu'awiyyah in forging the hadith from Ibn'Abi al-Haidan's point of view was to gain religious legitimacy, and to do this, hadiths in virtue Himself, the Umayyad, Uthman and Sham, the other important motive has been to weaken the opponents, especially the Imam Ali (AS), and have forged some traditions in defaming them and their great father. Is.


الف )کتاب
قران کریم با ترجمه محمد مهدی فولادوند
ابن ابی الحدید، عز الدین ابو حامد، 1377ش، شرح نهج البلاغه ،قم ،نشر کتابخانه ایت الله مرعشی نجفی
  ابن ابی العاصم،احمد بن عمرو، 1400ق، السنه ،المحقق: محمد ناصر الدین الألبانی ، بیروت، المکتب الإسلامی
ابن اثیر ،عز الدین محمد بن عبد الکریم، 1417ق، الکامل فی التاریخ  ، بیروت ، دار الکتاب العربی
ابن اثیر ،عز الدین محمد بن عبد الکریم،1377ش ،اسد الغابه فی معرفه الصحابه ،تهران ،انتشارات اسماعیلیان
ابن جوزی، ابوالفرج، 1386ق، الموضوعات ،مدینه، المکتبه السلفیه
ابن حنبل ،احمد ،۱۴۰۳ق، فضائل الصحابه، مکه، جامعة أم القرى
ابن حنبل ،احمد، 1416ق، مسند الإمام أحمد بن حنبل ،بیروت ،موسسه الرساله
ابن طاوس ،علی بن موسی،1377ش ، ترجمه محمد جواد نجفی ،الملاحم و الفتن،تهران نشر اسلامیه
ابن قتیبه، ابومحمد عبدالله بن مسلم ،١۴١٠ ق، الامامة و السیاسة ،بیروت ،دار الاضواء
ابن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ،1419ق، تفسیرالقرآن العظیم ،بیروت ، دار الکتب العلمیه
ابن مزاحم ،نصر،1382ق،وقعه صفین،چاپ دوم ،بیروت ،الموسسه العربیه الحدیثه
ابوریه، محمود ،1416ق، اضواء علی السنه المحمدیه ،قم ، موسسه انصاریان
امینی ،عبد الحسین ،1431ق، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ،نجف، انتشارات حرم امام علی  
 أندلسی، احمد بن محمد بن عبد ربه ،1420ق، العقد الفرید، چاپ سوم ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی
آلوسی، شهاب‌الدین، 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دار الکتب العلمیه
بخاری ، محمد بن اسماعیل، 1401 ق، صحیح البخاری، بیروت ،دار الفکر
بغدادی، محمد بن سعد،1408ق، الطبقات الکبری ،دار الکتب العلمیه،لبنان، منشورات محمد علی بیضون
بلاذری ، احمد بن یحیی بن جابر ،1417ق، انساب الاشراف،بیروت ، دار الفکر
بیضاوی،عبد الله بن عمر ،1418ق، انوار التنزیل و اسرار التاویل ،بیروت، دار احیاء التراث العربی
ترمذی، محمد بن عیسی ،1996م ،سنن ترمذی  ،بیروت ،دار الغرب الاسلامی
ثعلبی،احمد بن محمد ،1422ق، الکشف و البیان،بیروت ، دار احیاء التراث العربی
جزری ،ابن اثیر،1385ق، الکامل فی التاریخ ،بیروت، دار الصادر
حاکم حسکانی، عبد الله بن عبد الله ،1431ق، چاپ دوم، شواهد التنزیل، ،بیروت ، موسسه الاعلمی للمطبوعات
حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله ، 1417ق،  المستدرک علی الصحیحین ، بیروت، دار الفکر
حقی برسوی،1410ق،اسماعیل بن مصطفی،تفسیر روح البیان، بیروت ،دار الفکر
خطیب بغدادی، احمد بن علی، 1417ق، تاریخ بغداد ، بیروت ، دار الکتب العلمیة
دامغانی، محمود مهدوی، 1375 ش، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،تهران، نشر نی
رازی، فخر الدین محمد بن عمر، 1421ق، مفاتیح الغیب ، بیروت، دار الکتب العلمیة
سید رضی، 1387ش، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی ،قم ، نشر الهادی
سیوطی، جلال الدین عبد الرحمان ،1404ق، الدر المنثور،قم ، کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی
  صنعانی، أبو بکر عبد الرزاق بن همام، 1403ق، المصنف ، بیروت، المکتب الإسلامی
طبری، أبی جعفر محمد بن جریر ،1405ق ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن ، بیروت ، دارالفکر
طبری، أبی جعفر محمد بن جریر، 1387ق، تاریخ الامم و الملوک ،بیروت ، دار التراث
عبد الهادی، مسعود، 1389ش ،وضع و نقد حدیث ،تهران ،سمت
عسقلانی، ، ابن حجر، ۱۴۰۴ق، تهذیب التهذیب  ، بیروت ،دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع
متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام ،1409 ق، چاپ دوازدهم، کنز العمال ، بیروت، مؤسسة الرسالة
مجلسى،محمد باقر، 1404 ق، بحار الانوارالجامعه لدرر اخبار ائمه الاطهار ، بیروت ،مؤسسة الوفاء
 مزی، ،یوسف، ۱۴۰۶ق، تهذیب الکمال ، بیروت، مؤسسة الرسالة
نجمی، محمد صادق، 1359ش، چاپ سوم، سیری در صحیحین  ،تهران ،دفتر انتشارات اسلامی  
نسائی، احمد بن علی بن شعیب ،السنن،1408ق،بیروت ،دار الکتب الاسلامیه
نیشابوری، مسلم بن الحجاج، 1401ق، صحیح مسلم  ، بیروت، دار الفکر
هیثمی،ابن حجر ،1417ق، الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه ،لبنان ، موسسه الرساله
هیثمی،نور الدین علی بن ابوبکر،1413ق، مجمع الزوائد ،بیروت ،دار الکتب العلمیه
ب)مقاله
عباسی،علی اکبر،نقش قبیلة قریش در دورکردن حضرت علی(ع) از خلافت اسلامی،پژوهش نامه علوی،سال سوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1391 ،صص 53 – 68
مبلغ،نرگس سادات ؛دلشاد تهرانی ،مصطفی،تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارشهای تاریخی حکومت او، پژوهش نامه علوی، سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان 1396 ،71-96
کریمی ،محمود؛طاووسی ،سعید، انگیزه های سیاسی در جعل روایات مدح و ذم بلاد،دانش سیاسی،تابستان 1389،شماره 1
عاشوری ،ناد علی،سرگذشت حدیث در دوره معاویه،علوم حدیث،تابستان 1379،شماره 16