دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-97 
3. رفتارشناسی امام علی(علیه‌السلام) با اولین مخالفان داخلی حکومت اسلامی

صفحه 45-70

معصومه شیردل؛ بی‌بی‌سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد جانی پور