کلیدواژه‌ها = علی (ع)
نقش سیاسی امام علی (ع) در عصر پیامبر (ص) و خلفای نخستین: بازیابی منابع و اعتبار سنجی روایات یعقوبی

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 323-346

10.30465/alavi.2022.7965

سمیه امین رعیا جزه؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند؛ معصومعلی پنجه


تعامل و تقابل اعضای شورای شش‌نفرة عمر با خلفای راشدین

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 45-59

علی اکبر عباسی؛ صالح پرگاری


تبیین مؤلفه‌های سیاست اخلاقی امام علی (ع) پس از رسیدن به امامت و حکومت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1391، صفحه 91-116

حسین سلطان محمدی؛ فاطمه سلطان محمدی


واقعة غدیر در آیینة اشعار سید‌حمیری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 25-41

مهین حاجی‌زاده


تفسیر آیات الاحکام در سخنان امام علی (ع)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 61-89

صمد عبداللهی عابد