نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

شعر و ادبیات هر قوم آیینة افکار، باورها، و گرایش‌‌های آن است. نماد تفکر، اعتقادات، و فرهنگ مکتبی شیعه نیز در آیینة‌‌ ادبیات آیینی شاعران ولایی شیعی متجلی است. از آن‌جا که غدیر نماد تشیع است، چندان هم گزافه نیست اگر شعر غدیر را با شعر شیعی هم‌خانواده و هم‌سو به‌شمار آوریم. چرا‌که شعر شیعی نشئت‌گرفته از باورهای ناب معتقدان به ولایت علوی است و آب‌راهة‌‌ زلال و پایان‌ناپذیر آن غدیر ‌خم است. در میان وقایع اسلام، تنها واقعة‌‌ غدیر است که از همان لحظات وقوع، قطعه شعرى به‌مثابة سند دائمى ضمیمة‌‌ آن است. شعر باوزن و قافیة آن مدرک ماندگارى در پروندة‌‌ غدیر است که سینه‌به‌سینه حفظ شده و با توجه به اهمیت ادبى آن در کتاب‌‌ها ثبت شده است. ادبیات عرب نیز، که بعد از اسلام، راهی دراز پیموده و پانزده قرن فراز و‌‌ نشیب‌‌ها را پشت سر گذاشته است، خطوط روشنی را در خلال مضامین شعری خود نشان می‌‌دهد. یکی از این خطوط روشن، توجه به واقعة‌‌ غدیر است که در شعر اکثر شاعران عرب متجلی است. سید‌حمیری یکی از شعرای بزرگ اهل ‌‌بیت است که دربارة غدیر اشعار بسیاری دارد. وی با بهره‌‌گیری از ذوق و قریحة‌‌ ناب خود، چکامه‌‌های زیبا و ماندگاری در توصیف مقام شامخ و فضایل اخلاقی امام علی (ع) و به‌وی‍ژه واقعة غدیر ‌خم از خود به یادگار گذاشته است. این شاعر مشهور شیعی با بیت ‌بیت اشعار خود، حقانیت علی و خاندانش را یادآوری کرده و منکران آفتاب آسمان ولایت را به زانو در‌آورده است. مقالة حاضر بر آن است تا این رویداد عظیم تاریخی (غدیر خم) را در خلال اشعار سید‌حمیری به‌تصویر کشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Event of Ghadeer Khum Mirrored in the Poems of Seiyyed Haumeiri

نویسنده [English]

  • Mahin Hajizadeh

 Assistant Professor and Member of Scientific Board of Azarbaijan University of Shahid Madani

چکیده [English]

Poetry and literature of every nation are the mirror of its thoughts, beliefs, and tendencies. The ritual literature of Shiite poets, followers of Wilayah, is similarly a mirror through which the symbol of Shia thoughts, beliefs, and ideological culture is manifested. Since the Ghadeer is the symbol of Shia, it is not an exaggeration if we consider the Ghadeer poetry to be in line with and akin to the Shiite poetry; in addition, the Shiite poetry has been derived from the pure beliefs of believers in heavenly Wilayah and Ghadeer khum is its limpid and endless waterway. The Event of Ghadeer, among the other events of Islam, is the only event which, since its occurrence, has been accompanied by a piece of poem as a permanent document. This poem with its rhyming lines and rhythmic pattern is the lasting evidence in the Ghadeer records which has been kept orally and, with regard to its literary importance, has been recorded in the books. Arabic literature, which in the years after the advent of Islam, has come a long way and has passed many ups and downs in fifteen centuries, demonstrates manifest features through its poetic themes. Concentration on the Event of Ghadeer is one of its clear features which is manifested in the poems of most Arab poets. Seiyyed Haumeiri, one of the greatest poets loyal to the Household of the holy Prophet, has composed many poems about the Event of Ghadeer. Benefited by his pure poetic talent and initiative, this famous Shiite poet has composed some beautiful and everlasting odes about the dignity and moral virtues of Imam Ali, especially about the Event of Ghadeer khum. Each line of his poems reminds the world of the rightfulness of Ali and his Household and defeats the deniers of the sun of the Wilayah sky. The present paper tries to depict the great historical Event of Ghadeer Khum through Seiyyed Haumeiri's poems.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ghadieer Khum
  • Ali (peace be upon him)
  • Arabic literature
  • Shiite poetry
  • Seiyyed Haumeiri