نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

علی (ع) آگاه‌ترین فرد به قرآن کریم و تفسیر و تبیین آن کتاب الهی بعد از رسول خدا (ص) بوده است. نقل‌های متنوعی از ایشان در ابواب گوناگون فقهی برجای مانده است که نشان‌دهندة دیدگاه‌های حضرت درمورد آیات فقهی است.
براساس روایات، علی (ع) در موضوعات مختلف احکام توصیه‌ها و تبیین‌هایی داشته است که مراجعه به کتب تفسیری، مخصوصاً تفاسیر روایی، صحت این ادعا را اثبات می‌کند. علی (ع) در سخنان خود به تفسیر آیات مرتبط با طهارت، نماز، زکات، خمس، روزه، حج، و جهاد پرداخته است که از فروع دین‌اند. علاوه‌بر این، در میان بیانات ایشان به برخی دیگر از مباحث تفسیری در برخی معاملات و عقود مثل دَین، وصیت، نذر، قسم، نکاح، و طلاق پرداخته شده است. حضرت امیر (ع) به اموری مثل اطعمه و اشربه، ارث، حدود، قصاص، و قضا نیز می‌پردازند که از مباحث فقهی هستند. این مقاله به تحلیل و بررسی روایات مربوط به احکام از دیدگاه علی (ع) می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Interpretation of Aayat Al Ahkam in Ali`s Speeches

نویسنده [English]

  • Samad Abdollahi Abed

Assistant Professor of Azarbaijan University of Tarbiat Moallem

چکیده [English]

Ali has been the most knowledgeable person to Holy Quran and interpretation and explanation of that divine book after the prophet(PBUH).He cited a variety of different fields of figh are kept on the verses that reflect the views of figh.
Ali (AS), according to narrationes had the various commentary ordinances and recommendations that refer to the commentary Books particularly, the validity of this claim is shown. Ali in his speech deal with to interpretation the verses that related to purity, prayer, Zakat (alms), Khoms (one fifth), Fasting, Hajj(pilgimageto mecca), and Jihad(holy war) that is not principal of Religin. In spit of, between the speechs of Ali deal with to some of the interpretational disscusions in some transactiones and contract like Loan, Will, Vow, Oath, Marriage, and Divorce.Imam Ali discussed to Foods and Drinkings, Succession, Hodood(Punishments, Gesas(retaliations, and Gasa(Judgement that is Jurisprudential matters. This article deal with to analyze and study of narrationes related to Ahkam injunction of Imam Ali.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: interpretation
  • Aayaat Alahkam
  • Ali
  • Quran
  • worshipes
  • transactions