دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-144