دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394 
1. جایگاه عقل در معرفت دینی از نگاه امام علی(ع)

صفحه 1-25

فاطمه الهی؛ حسین مهدوی نژاد؛ مصطفی دلشاد تهرانی


2. واکاوی خطبه «نکوهش مردم بصره» امام علی(ع) با توجه به بافت متنی و بافت موقعیتی

صفحه 29-47

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ سیده اکرم رخشنده نیا؛ حسینعلی ایازی


3. بررسی روایات امام علی(ع) در توصیف ویژگی های فردی زن

صفحه 49-88

فتیحه فتاحی زاده؛ محمدرضا رسولی راوندی؛ الهه حاتمی راد


5. سیر تاریخی بنای مسجد غدیر تا تخریب

صفحه 111-132

حسن مجیدی؛ ربابه طاهری دوست آباد


7. ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره

صفحه 157-178

علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی؛ وجیهه میری