نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری تاریخ تشیع در دانشگاه اصفهان

چکیده

حکومت نوبنیاد امام علی در مراحل آغازین تثبیت و تحکیم خود بود که با فتنه​ی گروهی موسوم به ناکثین مواجه شد که به رغم بیعت آزادانه​ی خود با آن حضرت، به بهانه​ی انجام عمره از مدینه خارج شدند تا جبهه​ی جدیدی را در برابر امام بگشایند و حاکمیت او را به چالش بکشند. ماجراجویی‌های ناکثین که سرانجام به افروخته ‌شدن آتش فتنه​ی جمل منجر گردید، ابتدا شهر بصره را از کنترل امام خارج کرد و سپس زمینه را برای ایجاد نخستین جنگ داخلی در اسلام فراهم نمود.
پرسش اساسی که این مقاله می‌کوشد تا به روش توصیفی تحلیلی به تبیین آن همت گمارد، این است که رفتار اصحاب جمل در ماجرای سقوط بصره از چه منطقی پیروی می‌کرد؟ یافته‌های این پژوهش، ناظر به این معناست که آنان برخلاف ادعای خود در اجرای عدالت و خون خواهی عثمان، با تمسک به راهبردهای فریب و شبهه‌افکنی، نفاق و پیمان‌شکنی، سخت‌کشی و کینه‌ورزی، تبعیض و سرکوب، کوشیدند تا شهری را که پیش از این، به طوع و رغبت، به خلافت علی‌بن ابی‌طالب تن داده بود، از حیطه​ی اختیار و کنترل اوخارج سازند و از آن به مثابه​ی پایگاهی برای شورش علیه ‌آن حضرت بهره‌برداری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره

نویسندگان [English]

  • ali nazemian 1
  • hadi vakili 1
  • vajihe miri 2

چکیده [English]

Imam Ali’s newly established government faced anuproarcaused by a group named Nakesin during its early ages when its foundations were still being strengthened. This group pledged allegiance to Imam Ali freely, but then they left Medina with the excuse of going for Omrehpilgrimage, yet indeed they had the intention to conspire against Imam by forming a new front and challenging his government. It was the adventures of this group which sparkedthe flames of Jamal Battle, made Imam lose control of Basra, and paved the way for the first civil war in Islam.This article, through utilizing a descriptive-analytic method, makes attempt to respond to this fundamental question that what kind of logic dominated Jamal companions’ behavior during the decline of Basra. The findings of this article demonstrated that in contrast to their claim for execution of justice and taking revenge for Osman Murder, Nakesin resorted to deceit and seduction, hypocrisy, perfidy, treachery, rancor, discrimination, and oppression to take control of a city which previously had sworn allegiance to the ruling of Imam Ali (AS) and consequently they made it the basement of their rebellion and insurrection against Imam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Basra
  • Jamal
  • Zobeir
  • Talhe
  • Aiysheh
  • Uproar