شناسنامه علمی شماره

چکیده

پژوهش‌نامة علوی
دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی
سال سوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1391
صاحب‌امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیرمسئول: حمیدرضا آیت‌اللهی
سردبیر: علیرضا میرزا محمد
قائم‌مقام سردبیر: سید فخرالدین مؤیدی
مدیر اجرایی: زهرا صادقی
 
هیئت تحریریه

محمد علی آذرشب


استاد دانشگاه تهران
حمیدرضا آیت‌اللهی


استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بهرام اخوان کاظمی


دانشیار دانشگاه شیراز
منصور پهلوان


استاد دانشگاه تهران
علیرضا میرزامحمد


دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی‌محمد ولوی


استاد دانشگاه الزهرا
شهرام یوسفی‌فر


استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 
مدیر تولید: رضا حسینی
ویراستار: سید جلیل شاهری لنگرودی
نسخه‌پرداز: شایا شهوق
صفحه‌آرا: الهام صابری امیری
طراح جلد: فهیمه بالادست
 
چاپ‌خانه: پردیس دانش، تیراژ: 500 نسخه، بها: 12000 تومان
نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی، صندوق پستی 6419 - 14155
تلفکس: 88612870 ، پست الکترونیک: p.alavi@ihcs.ac.ir
پایگاه اینترنتی: http://alavi.ihcs.ac.ir
 
این نشریه، به استناد نامة شمارة 122274/3 مورخ 12/6/1391 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شمارة اول بهار و تابستان 1389، رتبة علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است.
این نشریه در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری به نشانیwww.ricest.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.sid.ir نمایه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Pazhuhesh-Nāme-ye Alavi (Imam Ali,s Studies)

چکیده [English]

Pazhuhesh-Nāme-ye Alavi
(Imam Ali,s Studies)
Biannual Journal
Volume 3, Number 2, Autumn & Winter 2012-2013
Concessionaire: Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Director in Charge: Hamidreza Ayatollahy
Editor-in-Chief: Alireza Mirzamohammad
Assistant Editor-in-Chief: Seyed Fakhrodin Moayedi
Executive Manager: Zahra Sadeghi
 
Editorial Board
Bahram Akhavan Kazemi


Associate Professor, Shiraz University
Hamidreza Ayatollahy


Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
Mohammad Ali Azarshab


Professor, University of Tehran
Alireza Mirzamohammad


Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
Mansour Pahlavan


Professor, University of Tehran
Ali Mohammad Valavi


Professor, Alzahra University
Shahram Yousefifar


Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
 
Managing Editor: Reza Hosseini
Editor: Seyed Jalil Shaheri
Proofreader: Shaya Shahvagh
Layout: Elham Saberi Amiri
Cover Designer: Fahimeh Baladast
 
Mailing Address
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
P.O.Box: 14155- 6419, Iran, Tehran
Tel.Fax: (98) 21-88612870, Email: p.alavi@ihcs.ac.ir
http://alavi.ihcs.ac.ir