نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

3 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمۀ اطهار(ع) بر متخلق‌شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی‌بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به‌کارگیری آن در همۀ عرصه‌های زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کار نیز به‌واسطۀ ارتباط تنگاتنگ با اخلاق، به نتایج مطلوب و شایسته منتهی نخواهد شد مگر اینکه اصول و معیارهای اخلاقی مرتبط با آن مدنظر قرار گیرد. در این میان، عواملی هم در تقویت اتخاذ چنین رویکردی مؤثرند. در این مقاله سعی شده است با استناد به آیات و روایات و به‌ویژه با تکیه بر کلمات گهربار امام علی(ع)، این عوامل شناسایی و تجزیه و تحلیل شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors and Areas of Reinforcing Working Ethics in Imam Ali (AS)’s Point of View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Masheyekhipour 1
  • Abdolhadi Feghhizade 2
  • Mahmoud Va’ezi 3

1  PhD student, Sciences of Qur’an and Hadith, Qur’an and Hadith University

2 Associate Professor, Sciences of Qur’an and Hadith, Tehran University

3 Assistant Professor, Sciences of Qur’an and Hadith, Tehran University

چکیده [English]

Qur’an dedication to ethics and the Prophets and Imams (AS) emphasis on applying it in all aspects of human life shows the unique role of it in individual and social life. Therefore, considering and using it in all areas of life is inevitable. So working, because of its close relationship with ethics, will not lead to the desired results, unless the relevant ethical principles and standards are considered. Among these, some factors affect reinforcing applying this approach. In this paper, we will analyze and identify these factors by dealing with verses and traditions and especially relying on the worthy words of Imam Ali (AS).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: principles
  • factors
  • working ethics
  • Nahj-al-balaghe
  • Imam Ali (AS)