نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

چکیده

فرایند تفسیر متون کلاسیک با بهره گیری از روش های تفسیری مدرن مساله ای حائز اهمیت است که شایسته است بطور جدی از سوی متفکران علوم میان رشته ای، برای رسیدن به فهم بین الاذهانی (inter subjectivity) مد نظر قرار گیرد. با توجه به ضرورت نوآوری در بازخوانی سنت، موضوع این نوشتار بررسی اجمالی این نکته است که چگونه می توان مبانی هرمنوتیک روشی را با تاکید بر روش شناسی اسکینر می توان به مثابه رهیافتی نظری در خوانش تحلیلی-تفسیری نهج البلاغه بکار گرفت و از رهگذر آن به برخی نیات مولف پی برد؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا کلیات نظری در هرمنوتیک قصد گرایانه اسکینر را طرح کرده و سپس به نسبت سنجی این کلیات با فرازهایی از نهج البلاغه پرداخته ایم. برآمد نهایی از مقاله پیش رو ما را به این فرضیه می رساند که قواعد و الگوهای اصلی در مراحل پنج گانه هرمنوتیک اسکینر به شاخصه هایی می انجامد که امکان تفسیر معنایی از نهج البلاغه را میسر نموده و با غبارروبی از زمینه های زمانی، مکانی و استعاری این متن، اهداف اصلی حضرت امیر را از فحوای کلام ایشان آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی امکان تفسیر نهج البلاغه از رهگذر روش شناسی اسکینر

نویسندگان [English]

  • elnaz parvanezad 1
  • Mansour Mirahmadi 2
  • Abolfazl Shakoori 3

1 political science department - human science factually - Tarbiat Modares University- Tehran- Iran

2 Political Science Department, Faculty of economical & political Science, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran

3 political science Department, Faculty of Human Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

فرایند تفسیر متون کلاسیک با بهره گیری از روش های تفسیری مدرن مساله ای حائز اهمیت است که شایسته است بطور جدی از سوی متفکران علوم میان رشته ای، برای رسیدن به فهم بین الاذهانی (inter subjectivity) مد نظر قرار گیرد. با توجه به ضرورت نوآوری در بازخوانی سنت، موضوع این نوشتار بررسی اجمالی این نکته است که چگونه می توان مبانی هرمنوتیک روشی را با تاکید بر روش شناسی اسکینر می توان به مثابه رهیافتی نظری در خوانش تحلیلی-تفسیری نهج البلاغه بکار گرفت و از رهگذر آن به برخی نیات مولف پی برد؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا کلیات نظری در هرمنوتیک قصد گرایانه اسکینر را طرح کرده و سپس به نسبت سنجی این کلیات با فرازهایی از نهج البلاغه پرداخته ایم. برآمد نهایی از مقاله پیش رو ما را به این فرضیه می رساند که قواعد و الگوهای اصلی در مراحل پنج گانه هرمنوتیک اسکینر به شاخصه هایی می انجامد که امکان تفسیر معنایی از نهج البلاغه را میسر نموده و با غبارروبی از زمینه های زمانی، مکانی و استعاری این متن، اهداف اصلی حضرت امیر را از فحوای کلام ایشان آشکار می سازد.

الف) کتاب های فارسی
1- امیر المومنین امام علی بن ابی طالب،نهج البلاغه، ترجمه محمدتقی جعفری، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1387.
2- اسکینر، کوینتین،ماکیاولی، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو، 1380.
3- اسکینر، کوینیتن، بینش های علم سیاست، ترجمه فریبرز مجیدی، جلد اول (در باب روش)، تهران: فرهنگ جاوید، 1393.
4- تولی، جیمز ،«روش شناسیاسکینر در تحلیل اندیشه سیاسی»، ترجمه غلامرضا بهروز لک، تهران: فصلنامه علوم سیاسی، شماره 28 (19/6/1388)، صص 1-26.
5- حقیقت، سیدصادق، روش شناسی علوم سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه مفید قم، 1387.
6- علیخانی، علی اکبر و همکاران،روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام (هرمنوتیک و مطالعات اسلامی)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1388.
7- مارش، دیوید / استوکر، جری، روش و نظریه در علوم سیاسی (تحلیل کیفی: فیونا دیواین)، ترجمه دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388.
ب) کتاب های لاتین
1- Skinner, Quentin, Meaning & Context, Princeton, Princeton University press, 2010.
2- Tully, James ,The pen is a mighty sword: Quentin Skinner”s analysis of politics in: “Meaning & Context, Princeton, New Jersey,  Princeton: Princeton University press, 1988.