نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار /دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

نگارنده در نوشتار پیش رو بر آن است که قضایای دورة خلیفة سوم و بعد از آن خلافت امام علی (ع) و مسائل مربوط به آن را از منظر رمان تاریخی برجستة عذراء قریش نوشتة جرجی زیدان، نویسندة معاصر مسیحی لبنانی، بررسی کند. آن‌چه از تورّق و جست‌وجوی این داستان به دست می‌آید این است که امام علی (ع) شخصیت منحصر به فردی است که علاوه بر جای‌گاه ویژه‌اش در بین مذاهب مختلف اسلامی، در بین پیروان ادیان دیگر نیز جای‌گاه والایی دارد. نویسندة داستان مذکور با سه رویکرد عمومی نقش مروان بن حکم در حوادث دورة خلیفة سوم، ماجرای قتل عثمان و خلافت امام علی (ع)، و حوادث بعد از آن این رمان را نوشته است. بنابراین، در گفتار حاضر با محور قرار دادن این سه رویکرد حوادث از زبان شخصیت اصلی آن (اسماء) بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Novel,Azra’ Quraish (Virgin of Quraish), Georgie Zaydan, Imam Ali’s Proof of Legitimacy

نویسنده [English]

  • Askar BabazadehAqdam

Assistant Professor\ University of Holy Qur'an Sciences and

چکیده [English]

The present article strives to research the events proceeding the Third Khalifah’s rule and afterwards Imam Ali’s ascent to the throne from the point of view of the novel “Azra’ Quraish” by world renowned, contemporary writer, GeorgieZaydan, who is Christian Lebanese. The result of much exploration in this tale is believed to be that, Imam Ali is a truly exceptional individual, who, in addition to his extraordinary position for several Islamic sects, is held in greatveneration by the followers of other religions. The author of the novel casts the story based on three general views: the role of Marwan Bin Hakam in the events of the Third Khalifah’ rule, the murder of Othman, and the ascending of Imam Ali to the position of Khalifah and proceeding events. Therefore, the author of present article attempts to analyze the aforementioned events based on the narration of the novel’s main character “Asma”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GeorgieZaydan
  • Asma
  • Legitimacy
  • Imam Ali
  • Azra’ Quraish
نهج‌البلاغه (1388). ترجمة محمد دشتی، قم: دارالبشارت.
آتش سودا، محمدعلی (1389). «شخصیت‌پردازی در داستان همسایه‌ها»، پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی، پیش شمارة 1.
ابن ابی حدید (1368). شرح نهج‌البلاغه، تهران: نشر نی.
ابوخلیل، شوقی (1998 م). جرجی زیدان فی المیزان، دمشق: دارالفکر.
اکبرزاده، زیبا (1388). «نقد و بررسی رمان‌های تاریخی جرجی زیدان»، کتاب ماه ادبیات، ش 27.
پارسی‌نژاد، کامران (1387). نقد ادبیات منطبق با واقعیت، تهران: خانة کتاب.
پروینی، خلیل (1385). «جای‌گاه جرجی زیدان در داستان‌نویسی معاصر عربی»،  انجمن ایرانی زبان عربی، س 2، ش 4.
تولایی، روح‌الله (1386). «مدیریت بحران امام علی (ع) در دوران خلافت»، توسعة سازمانی پلیس، ش 14.
تیجانی تونسی، محمد (1391). اول مظلوم عالم، قم: حبیب.
دانشنامة امام علی (ع) (1386). زیر نظر علی‌اکبر رشاد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
الدیب، مسعد محمد (1996 م). القصة التاریخیة الاسلامیة فی المصر، قاهره: دارالمعارف.
رسولی محلاتی، سید هاشم (1374). زندگانی امیرالمؤمنین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
رضایی شیرازی، فاطمه (1384). «ماجرای قتل عثمان»، اسکویه، ش 1، دانشگاه آزاد شهرری.
زیدان، جرجی (1998). عذراء قریش، بیروت: دار صادر.
صاوی، محمود (2000). کتابات جرجی زیدان، بیروت: دار الهدایه للطباعة والنشر.
صدر، حسن (1361). مرد نامتناهی، تهران: امیرکبیر.
طبری، ابن جریر (بی‌تا). تاریخ طبری، بیروت: دارالکتب العربی.
عبداللهیان، حمید (1381). «شخصیت‌پردازی در داستان»، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
عبدالمقصود، عبدالفتاح (بی‌تا). الامام علی (ع)، ترجمة محمدمهدی جعفری.
فاخوری، حنا (1386). الجامع فی التاریخ الادب العربی، ج 2، قم: منشورات ذوی القربی.
مسعودی، ابو الحسن علی بن حسین (1370). مروج الذهب، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
ناظمیان، هومن (1384). «رمان‌های تاریخی جرجی زیدان از منظر مکتب رمانتیسم»، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان.
یوسف نجم، محمد (1979 م). القصة فی الادب العربی، دارالثقافة، بیروت.