نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد ، واحد کرج

2 کارشناس ارشد علوم قرآن، دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
دنیا ازجمله مقولاتی است که تفسیر و برداشت‌های مختلفی از آن شده است و دربارۀ بهره‌مندی از آن، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی وجود دارد. در مقالۀ حاضر، تحلیلی رابطۀ میان تدین و بهره‌مندی از دنیا با توجه به کلام امیرمؤمنان علی (ع) در نهج‌البلاغه مطالعه و بررسی شده است. آن حضرت (ع) از سویی با بیان ویژگی‌های مذموم دنیا و عواقب دنیاطلبی و از سوی دیگر با تأکید بر استفادۀ صحیح از دنیا، زندگی دنیوی انسان دین‌مدار را در مسیر حیات اخروی او می‌دانند که این همان دنیاداری دین‌مدارانه است. راهکار دستیابی به این زندگی، زهد و شاخصۀ آن ارجحیت دین بر دنیا است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religiousness and Worldliness in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Soosan Al-i Rasoul 1
  • Fatemeh Masjedi 2

1 . Associate Professor, Islamic Azad University of Karaj

2 M.A. in the Qur’an and Hadith Sciences, Islamic Azad University of Karaj

چکیده [English]

‘World’ is among the concepts that have been interpreted differently, and there are extremist and pacifist viewpoints regarding it. The present paper aims to study the relationship between religiousness and attainment of worldly blessings from the viewpoint of Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balaghah. While he describes the sordid characteristics of the world and warns about the consequences of worldliness, he emphasizes on using the world rightly as he sees a religious man’s worldly life as a prologue to his hereafter. That is what he calls ‘religious worldliness’, the prerequisite of which is asceticism, i.e. preference of religion over the world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Qur’an
  • Nahj al-Balaghah
  • Religiousness
  • Worldliness
  • Asceticism
قرآن کری . م
بحرانی، سید هاشم ( 1378 ش). الانصاف فی نص علی الائمة، ترجمة هاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر
نشر فرهنگ اسلامی.
تمیمی آمدی، عبدالواحد ( 1366 ش). تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات.
جعفری، محمدتقی ( 1377 ش). ترجمه و تفسیر نهج البلاغ،ه تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جورداق، جورج ( 1377 ش). الامام علی صوت العدالة الانسانیة ، ترجمة ابوالحسن شعرانی، تهران :
کتابفروشی اسلامیه.
حکیمی و دیگران ( 1380 ش). الحیاة، ترجمة احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خرمشاهی، بهاءالدین و انصاری، مسعود ( 1376 ش). پیام پیامبر، تهران: منفرد.
خوانساری، جمال الدین محمد ( 1366 ش). شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران: دانشگاه تهران.
دشتی، محمد ( 1379 ش). امام علی (ع) و تفریحات سالم، قم: مؤسسة فرهنگی و تبلیغاتی امیرالمؤمنین
(ع).
رسولی محلاتی، هاشم ( 1405 ق). زندگانی حضرت امیر (ع)، تهران: انتشارات علمیة اسلامیه.
شوشتری، محمدتقی ( 1376 ش). بهج الصباغه فی شرح نه جالبلاغه، تهران: امیرکبیر.
سوسن آل رسول و فاطمه مسجدی 19
صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی ( 1404 ق). من لایحضره الفقیه، قم: جامعة مدرسین.
طالقانی، محمود (بی تا). اسلام و مالکیت، بی جا: بی نا.
طباطبایی، سیدمحمدحسین ( 1417 ق). المیزان فی تفسیر القرآن، قم : دفتر انتشارات اسلامی جامعة
مدرسین حوزة علمیة قم.
فلسفی، محمدتقی ( 1368 ش). الحدیث (روایات تربیتی)، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
کاشف الغطاء، هادی (بی تا). مستدرک نهج البلاغه، بیروت: مکتبة الاندلس.
مجلسی، محمدباقر (بی تا). بحارالانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
مشایخ فریدنی، محمدحسین ( 1366 ش). نظرات سیاسی در نهج البلاغه، تهران: بنیاد نهج البلاغه.
مشکینی، علی ( 1424 ق). تحریر المواعظ العددیة، قم: الهادی.
مطهری، مرتضی ( 1354 ش). سیری در نهج البلاغه، قم: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر ( 1375 ش). پیام امام؛ شرح تاز ه و جامعی بر نهج البلاغه، تهران : دارالکتب
الاسلامیة.
مکارم شیرازی، ناصر ( 1398 ق). انگیزة پیدایش مذاهب، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
مجموعه مقالات همایش دین و دنیا از ،« جامعه از دیدگاه نهج البلاغه » .( ناظمی هرندی، اصغر ( 1379 ش
منظر امام علی (ع)، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی اصفهان.
نهج البلاغه ( 1387 ش). ترجمة محمد دشتی، تهران: انتشارات اسلام.
ورام بن ابی فراس (بی تا). تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، قم: مکتبة فقیه.
هاشمی خوئی، حبیب الله ( 1358 ش). منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغ،ه تهران: مکتبة الاسلامیة.