باز شناخت اندیشۀ اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف

رمضان محمدی؛ لیلا همایون فرد

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6039

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "باز شناخت اندیشه اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف" با هدف کشف و توصیف سیره اقتصادی حضرت در حوزه مصرف می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در منابع تاریخی و روایی استفاده شده است.یافته ها حاکی است: اندیشه امیرمؤمنان در حوزه مصرف بر اساس مبانی دینی و سیره وسنت نبوی شکل گرفته و در بسیاری ...  بیشتر