نویسنده = مصطفی دلشاد تهرانی
تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارشهای تاریخی حکومت او

دوره 8، شماره 15، خرداد 1396، صفحه 71-96

نرگس سادات مبلغ؛ مصطفی دلشاد تهرانی


جایگاه عقل در معرفت دینی از نگاه امام علی(ع)

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 1-25

فاطمه الهی؛ حسین مهدوی نژاد؛ مصطفی دلشاد تهرانی