تقابل عقل و هوا در کلام امام علی (ع)

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ طاهره چینی فروشان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 91-104

چکیده
  بزرگ‌ترین دشمن سعادت و رستگاری آدمی نفس خودبین و هوس‌مدار اوست. این مرتبه از نفس زمینه را برای راه‌یابی اخلاق ناپسند به ‌عرصة وجود انسان فراهم می‌کند؛ اگر آدمی با این مرتبه از نفس مبارزه کند، می‌تواند خویشتن اصلی خود را پیدا کند و به مرتبة بالاتری نائل آید. از‌این‌رو، مجاهده با نفس و کنار‌زدن هواهای نفسانی موجب ...  بیشتر