اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علیرضا میرزا محمد

زبان و ادبیات عربی سردبیر/ استاد زبان و ادبیات عربی

shakeriroxana65gmail.com

مدیر مسئول

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام استاد تمام ، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

.
janahmad2004yahoo.com
09123046003

سردبیر همکار

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

janahmad2004yahoo.com
09123046003

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی آذر شب

زبان و ادبیات عربی استاد. گروه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه تهران- ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/azarshab
azarshabut.ac.ir

دکتر بهرام اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

kazemishirazu.ac.ir

دکتر فرامرز میرزایی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

f_mirzaeimodares.ac.ir
82883686

دکتر علی رضا میرزا محمد

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی (بازنشسته)

shakeriroxana65gmail.com

دکتر بتول مشکین فام

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

batoolmeshkinfamgmail.com
091233744941

دکترمحبوبه مباشری

زبان و ادبیات فارسی دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء تهران- ایران

mobasheri2010gimal.com
09121986408

دکتر پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران دوره اسلامی استاد، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران- ایران

torkamanyihcs.ac.ir

دکتر محمد سپهری

تاریخ و تمدن اسلامی استاد. دانشکده:دانشکده ادبیات وعلوم انسانی. تهران- ایران

faculty.iauctb.ac.ir/m-sephri-history/fa
sepehran55gmail.com

دکتر نیره دلیر

تاریخ ایران اسلامی دانشیار ، عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/
dalirnhyahoo.com
09124169088
0000-0001-9897-5698

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~f.janahmadi
f.janahmadimodares.ac.ir
09123046003

مدیر داخلی

بهناز عبادی

روانشناسی مدیر اجرایی/

.
bhnzasemangmail.com
88624470