سردبیر


دکتر محمدعلی فتح الهی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

مدیر مسئول


دکتر فاطمه جان احمدی استاد تمام ، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ اسلام

 • .
 • janahmad2004yahoo.com
 • 09123046003

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا میرزا محمد گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی (بازنشسته)

زبان و ادبیات عربی

 • shakeriroxana65gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی آذر شب استاد. گروه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه تهران- ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی نجفی استاد تمام. پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

 • najafiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین رجبی دوانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

تاریخ و تمدن اسلامی

 • mhrajabidavanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی فوزی استاد تمام. پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرامرز میرزایی استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • f_mirzaeimodares.ac.ir
 • 82883686

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی فتح الهی دانشیار. پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین الملل و حقوق

علوم سیاسی

 • fathollahiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام اخوان کاظمی استاد گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

 • kazemishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بتول مشکین فام دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • batoolmeshkinfamgmail.com
 • 091233744941

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد سپهری استاد. دانشکده ادبیات وعلوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی- ایران

تاریخ و تمدن اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه جان احمدی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ اسلام

مدیر داخلی


بهناز عبادی مدیر اجرایی/

روانشناسی

 • .
 • bhnzasemangmail.com
 • 88624470