اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علیرضا میرزا محمد

زبان و ادبیات عربی سردبیر/ استاد زبان و ادبیات عربی

shakeriroxana65gmail.com