نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.30465/alavi.2023.43896.2516

چکیده

تقابل یا تضاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای نظری در بررسی مسائل اجتماعی به شمار می‌رود. لوئیس آلفرد کوزر یکی از سرشناس‌ترین نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی به حساب می‌آید که تاثیر بسزایی در بسط و توسعه نظریه تقابل داشته و این نظریه را در لایه‌های سلبی و ایجابی آن، بازآفرینی کرده است. کوزر در کتاب خود «نظریه تقابل‌های اجتماعی»، رفتار و تعامل انسان‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی را در شانزده نظریه واکاوی کرده است. این نظریه بستری مناسب برای خوانش متون مختلف از منظر جامعه‌شناختی به شمار می‌رود؛ از این‌روی، پژوهش پیش رو، با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه تقابل‌های اجتماعی کوزر، به بازخوانی و تحلیل نامه‌های امام علی (ع) به معاویه برآمده است تا درون‌مایه و محتوای پنهان و عمیق این نامه‌ها را در ضمن تقابل‌های اجتماعی به تجزیه و تحلیل بگذارد و افق‌های نویی فراروی پژوهشگران قرار دهد. پژوهش حاضر با خوانش و تحلیل نامه‌های امام (ع) به معاویه بر اساس نظریه تقابل اجتماعی کوزر، به این نتیجه دست یافته که متن‌ نامه‌های نهج البلاغه، بستری بسیار مناسب جهت خوانش‌ جامعه‌شناختی بر اساس نظریه تقابل به دست می‌دهند؛ چرا که از گفتمان جدلی بهره می‌گیرند و می‌توان از تقابل‌های فراوانی همچون تقابل و ایدئولوژی، تقابل خالص و ناخالص، تقابل و انگیزش ناگهانی خصمانه، نظریه در تعقیب دشمنان و غیره در بطن نامه‌ها سخن گفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological reading of Imam Ali's letters to Mu'awiyah Based on the theory of social confrontations by Lewis Kozer

نویسندگان [English]

  • Ali Sayadani 1
  • parviz ahmadzadeh houch 2
  • Atefeh Rahmani 3

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.

3 phd student of Arab Language and Literature, Azarbijan Shahid Madani university, Iran

چکیده [English]

Conflict or conflict is one of the most important theoretical approaches to studying social issues. Louis Alfred Kozer is one of the most prominent sociological theorists who has had a significant impact on the development and development of the theory, and has recreated this theory in its positive and positive layers. In his book "Theory of Social Confrontation", Kozer has analyzed the behavior and interaction of human beings, groups, and political parties in sixteen theories. This theory is a suitable context for reading different texts from a sociological perspective; Therefore, the upcoming research, utilizing the descriptive-analytical method and relying on Kozer's social confrontation, has come up with Imam Ali's (AS) letters to Mu'awiyah in order to interfere with the hidden and profound content of these letters, while confrontation. Socially analyze and put the new horizons on the researchers. The necessity of research can be the introduction of new and interdisciplinary approaches to a variety of religious and non -religious texts that somehow unveil the hidden and implicit layers of these texts. The present study has come to the conclusion that the texts of Nahj al -Balagha provide a very suitable context for sociological reading based on the theory of conflict by reading and analyzing Imam (AS) letters to Mu'awiyah based on Kozer's social conflict theory; Because they take advantage of the controversy and can speak of many confrontations such as conflict and ideology, pure and gross confrontation, sudden hostile confrontation, theory in pursuit of enemies, and so on

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Social Confrontation
  • Louis Kozer
  • Nahj al -Balagh
  • Letters of Imam Ali