نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

قدرت مؤلفه اصلی اداره هر جامعه و برقرای نظم در هر نظام سیاسی است که در طول زمان همواره دستخوش تغییرات نظری و عملی بسیاری بوده که از سوی اندیشمندان مورد توجه قرار گرفته است. قدرت هوشمند به نوعی از قدرت گفته میشود که از ترکیب منابع سخت و نرم قدرت به دست آمده و از ویژگیهایی مانند عقلانیت، تدبیر و هوشمندی برخوردار است. منابع دینی نیز از این مفهوم معانی و تعاریفی ارائه دادهاند که قابل توجه است. نهج‌البلاغه به واسطه اینکه از یک رهبر دینی و سیاسی صادر شده که به باور شیعیان نمونه آرمانی حکومت را ارائه داده، از مؤلفه‌های قدرت هوشمند برخوردار است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، در صدد پاسخ به این سئوال است که مؤلفه‌های قدرت هوشمند در نهج‌البلاغه کدامند؟ ضروت موضوع اینکه هر چه رفتار حکومتی زمامداران هوشمندانه باشد اداره جامعه بسیار مطلوبتر خواهد بود. نوع حکمرانی و نگاه حضرت علی(ع) به قدرت، رابطه میان مردم و حکومت و بیان ویژگیهایی برای آنها حاکی از وجود مؤلفه‌هایی برای قدرت هوشمند در نهج‌البلاغه و اشاره به شاخصه‌های آنها است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که این مؤلفهها در حوزه سخت شامل (مسایل اقتصادی، امور نظامی) و در حوزه نرم شامل (فرهنگ، ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی) است که ترکیب مدبرانه و عاقلانه آنها مؤلفه‌های قدرت هوشمند را با شاخصه‌های (حمایت و همراهی مردم با نظام سیاسی، ناکامی مخالفان و دشمنان خارجی و امنیت، رفاه و سعادت برای مردم) به ما نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components of Smart power in Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • hossein fattahi ardakani 1
  • Reza Mahmoud Oghli 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

Power is the main component of governing any society and establishing order in any political system, which over time has always undergone many theoretical and practical changes that have been considered by thinkers. Smart power is a type of power that comes from a combination of hard and soft sources of power and features such as rationality, ingenuity and intelligence. Religious sources have also given meaning and definitions to this concept, which is significant. Nahj al-Balagha possesses the elements of Smart power by being a religious and political leader who, according to the Shiites, has set an ideal example of government. This research, which is organized by descriptive-analytical method, seeks to answer the question of what are the components of Smart power in Nahj-al-Balaghah? The necessity of the issue is that the smarter the government behavior of the rulers, the more desirable the management of the society will be. The type of rule and Imam Ali's (as) view of power, the relationship between the people and the government and the expression of characteristics for them indicate the existence of components for Smart power in Nahj al-Balaghah and refer to their characteristics. Findings show that these components in the hard field include economic issues, military affairs and in the soft field include culture, political values and foreign policy that their prudent and wise combination of the components of Smart power with The characteristics of the people's support and cooperation with the political system, the failure of foreign opponents and enemies, and show us security, welfare and prosperity for the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • hard power
  • soft power
  • smart power
  • Nahj al-Balaghah
  • government
قرآن کریم
نهج‌البلاغه
ابن شهراشوب مازندارانی، محمد بن علی (1379). مناقب آل ابیطالب (ع)، جلد2، قم: علامه.
ابوالفتحی، محمد، قنبری، لقمان (1397). «بررسی موانع و راهکارهای تحقق حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر سرمایه اجتماعی در سطح کلان»، پژوهشهای راهبردی سیاست، سال 8، شماره 9، 41-9.
احمدی، یعقوب (1392). «فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی ارزش های رهاینده)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال9، شماره1، 139-176.
افتخاری، اصغر، و همکاران (1387). قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران: انتشارات امام صادق)ع(.
احمدی، مهدی، اکبری، خیر الله (1395). «کالبد شکافی قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تحولات خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات عملیات روانی، سال 11، شماره 43، 95-61.
بابایی، غفاری هشجین، زاهد (1398). «نقش رهبری سیدحسن نصرالله در به کارگیری قدرت هوشمند حزب الله در مواجهه با مخالفان»، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 14، 234-203.
باردن، لورنس (1375). تحلیل محتوا (ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی)، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
خان احمدی، اسماعیل (1391). امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج‌البلاغه، فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت، شماره 15
خرمشاد، محمد باقر، متقی، افشین (1395). «نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند انقلاب اسلامی ایران»، دو فصلنامه قدرت نرم، سال 6، شماره 15، 44-22.
پورحسن، ناصر، قنبری، لبنان، رضایی، زهرا (1397). «بازشناخت راهبرد قدرت هوشمند دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 25، شماره 95، 368-341.
سجاد پور، سید محمد کاظم، وحیدی، موسی الرضا (1390). «دیپلماسی عمومی نوین، چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی»، فصلنامه سیاست، دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 41، ص 77-95.
شامیری شکفتی، افشین، شاهنده، بهزاد، سلطانی نژاد، احمد، اسلامی، محسن (1397). «تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 14، شماره 3 ، 62-31.
شفیعی، عباس (1399)، «الگوی رهبری معنوی هوشمند (الگوی رهبری آیت ا.. خامنهای)»، فصلنامه علمی- پژوهشی حکومت اسلامی، سال24، شماره1، ص 168-137
رستمی، فرزاد، گنجی، مقداد (1395). «قدرت هوشمند آمریکا و ایده نرمش قهرمانانه ایران در مذاکرات هسته‌ای»، فصلنامه مطالعات منطقهای: آمریکا شناسی- اسرائیل شناسی، سال 17، شماره 4، 76-53.
طلوعی، هادی، شفیعی فر، محمد (1398). نتحلیل قدرت هوشمند ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا به این کشور»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 12، شماره 1، ص 155-137.
عطارزاده، مجتبی (1396). «رسانه، آوردگاه قدرت هوشمند داعش»، فصلنامه علمی- ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، سال 6، شماره 22، 138-117.
فتاحی اردکانی، حسین، مسعودنیا، حسین، امام جمعه زاده، سید جواد (1397). «تحلیل مفهوم قدت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای (سخت، نرم و هوشمند)»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی قدرت نرم، سال 8، شماره 18، 153-130.
قاسمی، فرهاد، رکن آبادی اصل، ایران (1396). «دیپلماسی هوشمند و همگرایی نطقه ای جهان اسلام»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی جهان اسلام، دوره 6، شماره 1 ، 44-25.
کبریائی زاده، حسن (1390). «قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران و انقلاب‌های خاورمیانه»،
ماهنامه روابط فرهنگیHYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6640&Number=12&Appendix=0&lanf=Fa"، سال HYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6640&Number=12&Appendix=0&lanf=Fa"اولHYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6640&Number=12&Appendix=0&lanf=Fa"، شماره HYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6640&Number=12&Appendix=0&lanf=Fa"4
کشکولی، کریم، دژکام، محمد (1396). «ارائه الگوی امنیت هوشمند جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال 7، شماره 27، 362-337.
رشاد، علی اکبر (1385). دانشنامه امام علی (ع)، جلد7، قم: دانشگاه مفید، مؤسسه انتشارات.
منصوریان، یزدان (1386)، «گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد»، ویژه نامه همایش علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
موسوی زارع، سید جواد، زرقانی، سید هادی، اعظمی، هادی (1396). «بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 13، شماره 3، 138-103.
نای، جوزف (1392). آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
نای، جوزف (1389). قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: امام صادق(ع).
هالستی، کی. جی (1373). مبانی تحلیل سیاست بین الملل، چاپ 5، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
هدایتی شهیدای، مهدی (1395). «دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت مسایل دریای خزر»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 94، 191-159.

Beck, Ulrich. (2005). Power in the Global Age: Global political Economy, Maladen, Presss: Polity Press.
Calin, Ted. (2008). Smart power. Oxford: Blackwell.
De Leon, Ricardo F. Devi Domingo-Almase, Ananda. (2017). Smart Power Diplomacy: Regional Cooperation on Peace and Order, [Online as PDF] Available at:https://theasiadialogue.com/2017/09/05/smart-power-diplomacy-regional-cooperation-on-peace-and-order/
Gallarotti, Giulio. M. (2015). “Smart Power: Definitions, Importance, and Effectiveness“, Journal of Strategic Studies, 38:3, 245-281, DOI: 10.1080/01402390.2014.1002912 , [Online as PDF] Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2014.1002912
Hinen, Games. (2008). Smart Power in the World, New York.
Hurwitz, Leon. (1973). “Contemporary Approaches to Political Stability,”Comparative Politics, V. 5, N. 3.
Ministry of Defence, Howarth, Gerald. (2012). Speech Smart power in defence, Available at: https://www.gov.uk/government/speeches/2012-03-13-smart-power-in-defence
Nilsson, Linnea. (2019). Russia's exercise of power: A comparative case study of Russia's use of command power, soft power and smart power in Georgia and Ukraine, [Online as PDF] Available at: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1326906&dswid=-196
Nossel, Suzanne. (2004). “Smart Power, Foreign Affairs”, Foreign Affairs Foreign Affairs, March /April
Nye, Joseph. (2009). “Get Smart, Combining Hard and Soft Power”, Foreign Affairs, July/August
Nye, joseph. (2013). Hard, Soft, and Smart Power, Available at:https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199588862.001.0001/oxfordhb-9780199588862-e-31
Nye, joseph. (2004). soft power: The Means to Succes In World Politics, newyork, public affairs.
Palaver, Matteo. (2011). Power and its forms: hard, soft, smart. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE).
Wilson, Ernest. J. (2008). “Hard power, soft power, smart power”, The Annals of the American Academy of political and social science, The American cademy of political and social science, March.
Whiton, Christian, Dobriansky, PaulaHYPERLINK "https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&text=Paula+Dobriansky&search-alias=digital-text&field-author=Paula+Dobriansky&sort=relevancerank&ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0".HYPERLINK "https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&text=Paula+Dobriansky&search-alias=digital-text&field-author=Paula+Dobriansky&sort=relevancerank&ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0" (2013)HYPERLINK "https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&text=Paula+Dobriansky&search-alias=digital-text&field-author=Paula+Dobriansky&sort=relevancerank&ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0". Smart Power: Between Diplomacy and War Hardcover, Available at: https://www.amazon.com/Smart-Power-Between-Diplomacy-War/dp/1612346197