نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانش آموختۀتاریخ اسلام سطح 4 حوزه

چکیده

مقاله حاضر با عنوان «تدابیراقتصادیدرسیرهحضرتعلی(ع)» با هدف کشف و توصیف چگونگی سیره اقتصادی آن حضرت با تاکید بر دوران حکومت چهار ساله آن حضرت به خامه نگارش در آمده است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن و دست او مرتبط با تاریخ سیره آن حضرت بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت : آن حضرت با استفاده از خمس، زکات، انفال و سایر منابع مالی که در اختیار داشتند، هم چنین با پیش گرفتن سیاست قناعت، نظارت مستمر، پرهیز از اسراف، گسترشاشتغالمولددرصنعتوکشاورزی، احداث نخلستان های مختلف، توسعه صنعت شهر سازی، حمایت از کسب و کار حلال، برابریحقوقورفعتبعیضدرتوزیعامکاناتعمومی بر آمدند. راهکارهای توسعه اقتصادی آن حضرت توانست فراگرد جامعه‌پذیری را توسعه و کاستی‌های آن را جبران و زندگیعادیمردم را از اختلال نجات دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تدابیر،ارتقاءوتوسعۀاقتصادی درسیرۀامیرالمؤمنین علی(ع)

نویسندگان [English]

  • ramazan mohammadi 1
  • yaser aghamohamadi 2

1 Head of DepartmentFaculty member

2 دانش آموختۀتاریخ اسلام سطح 4 حوزه

چکیده [English]

مقاله حاضر با عنوان «تدابیراقتصادیدرسیرهحضرتعلی(ع)» با هدف کشف و توصیف چگونگی سیره اقتصادی آن حضرت با تاکید بر دوران حکومت چهار ساله آن حضرت به خامه نگارش در آمده است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن و دست او مرتبط با تاریخ سیره آن حضرت بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت : آن حضرت با استفاده از خمس، زکات، انفال و سایر منابع مالی که در اختیار داشتند، هم چنین با پیش گرفتن سیاست قناعت، نظارت مستمر، پرهیز از اسراف، گسترشاشتغالمولددرصنعتوکشاورزی، احداث نخلستان های مختلف، توسعه صنعت شهر سازی، حمایت از کسب و کار حلال، برابریحقوقورفعتبعیضدرتوزیعامکاناتعمومی بر آمدند. راهکارهای توسعه اقتصادی آن حضرت توانست فراگرد جامعه‌پذیری را توسعه و کاستی‌های آن را جبران و زندگیعادیمردم را از اختلال نجات دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سیره
  • معیشت
  • تدابیر اقتصادی
  • ارتقاء
  • توسعه
  • امیرالمؤمنین علی(ع)
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
ابن اثیر، علی بن محمد (1385ق). الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
ابن اعثم کوفی، ابو محمد احمد (1411/1991). الفتوح، تحقیق على شیرى، ط الاولی، بیروت: دارالأضواء.
ابن شعبه، حسن بن علی (۱۴۰۴ ق). تحف العقول عن آل الرسول (ص)، چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل (1408ق). البدایة والنهایة، تحقیق على شیرى، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
ابن ماجه، محمد بن یزید (1395ق). سنن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابوعبید، قاسم بن سلام (1395ق). الاموال، چاپ دوم، بیروت: دارالفکر.
الاتابکی (بی‌تا). النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، چاپ اول، مصر.
آیتى، ‏محمدابراهیم (1371ش). تاریخ الیعقوبى/ ترجمه،‏ چاپ ششم: تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
بیهقی، احمد بن حسین (1355ق). السنن الکبری، بیروت: دارالمعرفه.
حسینى زبیدى واسطى، سید مرتضى (1414ق). ‏تاج العروس من جواهر القاموس‏، بیروت: دارالفکر.
رسولی محلاتی، سیدهاشم (1388). ترجمه غررالحکم و درر الکلم، چاپ دوم، تهران: ناشر دفتر نشر اسلامی.
زیدان، جرجی (1958م). تاریخ التمدن الاسلامی، مصر: دارالهلال.
شیخ طوسی، محمد بن حسن (1393ق). المبسوط، چاپ دوم، ایران: المکتبه المرتضویه.
شیخ طوسی، محمد بن حسن (1390ق). النهایه و نکتها، بیروت: دارالکتاب العربیه.
صنعانی، عبدالرزاق (1390ق/1970م). المصنف، المجلس العلمی، جنوب أفریقیا.
طباطبایی، محمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القران، چاپ اول، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
طبری، محمد بن جریر (1403ق). تاریخ الامم و الملوک، چاپ چهارم، بیروت: موسسه اعلمی للمطبوعات.
عزالدین ابو حامد ابن ابى الحدید (1337). شرح‏نهج‏البلاغة (ابن‏أبی‏الحدید)، چاپ اول، قم: کتابخانه ‏عمومى ‏آیةالله ‏مرعشى ‏نجفى.
عطاردى، عزیز الله (1373ش). الغارات/ ترجمه‏، انتشارات عطارد.
قاضی ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم (بی‌تا). کتاب خراج، چاپ پنجم، قاهره: انتشارات سلفیه.
مجلسی، محمدباقر 1363 ش‏ ، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، چاپ مکرر، تهران:‌ اسلامیه‏.
محمدی ری‌شهری، محمد با همکاری نویسندگان (1421ق). موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، فی الکتاب والسنة و التاریخ، چاپ اول، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر.
مقری فیومی، احمد بن محمد (1928م). المصباح المنیر، چاپ هفتم، قاهره: مطبعه الامریه.
نجفی، محمدحسن (1981م). جواهرالکلام، چاپ اول، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
نسائی، احمد بن شعیب (بی‌تا). سنن النسائی، دارالکتاب العربی.
نوری همدانی، حسین (1362). اقتصاد اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.