نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

در قرآن و سنت جایگاه ویژه و منحصربه‌فردی به اهل‌بیت ‌(ع) داده شده است. توجه به این جایگاه اقتضا می‌کرد که این خاندان پس از رحلت پیامبر اکرم‌ (ص) سکاندار دستگاه حکومتی مسلمانان شوند و در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی جامعة اسلامی رهبری بلا‌منازع را برعهده گیرند. پس از گذشت نیم قرن از واقعة سقیفة بنی‌ساعده، ماجرای خونین کربلا به وقوع پیوست و بر عترت پیامبر آن رفت که رفت و حتی طرح فضائل آنان ممنوع و خطرآفرین شد.
امیر‌المؤمنین علی ‌(ع) با شناخت عمیق از مقولة چگونگی گفتمان با اهل‌بیت ‌(ع) در عصر خود و آینده به طرح مبانی نظری مربوط به عترت پیامبر ‌(ص) و آثار گستردة آنان در حیات بشری و به‌خصوص جامعة اسلامی پرداخت. در این مقاله با رویکردی تاریخی ـ تحلیلی شیوة پرداختن امام به این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش آن حضرت برای بیدار‌کردن وجدان‌های خفته در قبال وظیفه‌ای که در برابر این هدایتگران الهی داشت، بررسی می‌شود و سرانجام، اثر‌گذاری ارشادات امام در بخشی از جامعه با وجود موانع بسیار، و صفات محبان اهل‌بیت ‌(ع) در کنار صفات مخالفان آنان طرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Place of the Household (pbut) Among the Islamic Ummah According to Imam Ali (pbuh)

نویسنده [English]

  • Sseyyed Alaeddin Shahrokhi

Associate Professor, History Dept, Lorestan University

چکیده [English]

In the Holy Quran and tradition, a unique place has been devoted to the Household (pbut). If these were not ignored, after the demise of the Holy Prophet (pbuh), the Household (pbut) would be expected to take the control of Islamic government as well as the unrivalled leadership in various political, social, economic, and cultural fields within the Islamic society. After the events of Saqifah-yi Bani Sa'idah and then 50 years later the event of Karbala, cruel oppression of the Household followed. And even speaking of their virtues was forbidden and considered as a dangerous act.
Because of his deep knowledge of discourse with the Household (pbut) during in his own time as well as in future, the Commander of the Faithful, Imam Ali (pbuh) proceeded to discuss the theoretical foundations of the existence of the Holy Prophet's Household and their numerous, positive effects on human life and in particular on the Islamic society. Adopting a historical-analytic approach, the present article discusses the way in which the Imam has discussed this point for the Islamic Ummah. Then, his attempts to make ignorant consciousnesses aware of their duties before these Divine leaders will be discussed. Finally, effects of his guidance on a part of the society in spite of numerous obstacles as well as characteristics of the lovers of the Household (pbut) and those of their opponents will be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (PBUH)
  • the Household (pbut)
  • the Holy Prophet (pbuh)
  • The Holy Quran
  • tradition
  • Muslims