نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات اسلامی

چکیده

جنگ صفین، که در 36 ق میان امام علی ‌(ع) و معاویه درگرفت، نقطۀ عطف و واقعه‌ای بسیار مهم در تاریخ اسلام به‌شمار می‌آید. در منابع گوناگون تاریخی، از قبیل وقعة صفین نصر ‌بن مزاحم، گزارش‌های مفصلی دربارۀ این جنگ و سیر حوادث آن و اسامی کشته‌های طرفین ثبت شده است، اما دربارة برخی مباحث مربوط به آن، ازجمله مسیر امام علی‌ (ع) به صفین، اطلاعات چندانی در دست نیست. این نوشتار بر آن است تا با استناد به گزارش‌های پراکندة موجود در منابع تاریخی و با بهره‌جویی از منابع جغرافیایی، مسیر تقریبی امام علی ‌(ع) به صفین و مسیر بازگشت آن حضرت به کوفه و نیز موقعیت جغرافیایی محل وقوع این جنگ را شناسایی کند. همچنین تلاش شده تا نقاط و زیارتگاه‌های منتسب به امام علی ‌(ع)، که در طول این مسیر قرار داشته است، معرفی شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Imam Ali's Path to Saffayn and Saffayn Battlefield

نویسنده [English]

  • Ahmad Khameyar Khameyar

M.A. in Islamic Studies and Researcher of the Islamic Sanctuaries

چکیده [English]

The Battle of Saffayn between Imam Ali (pbuh) and Mu'awiyah occurred in 36 AH Lunar. This battle was a very important event in the history of Islam. In various historical sources such as Waq'at Saffayn, detailed reports have been included about this battle, development of various events in it, and names of the slain of two parties of the battle. About some details including Imam Ali's path to Saffayn, however, there is not much information. Relying on dispersed reports existing in the historical sources and employing geographical sources, the present writing seeks to depict Imam Ali's approximate path to and from Saffayn to Kufa as well as the geographical location of the battle. Also, the author has tried to introduce points and sanctuaries located in this path and attributed to Imam Ali (pbuh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (PBUH)
  • Saffayn Battle
  • Saffayn (region)
  • Euphrates
  • Historical Geography
  • Islamic Sanctuaries