نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم قرآن و حدیث و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان(مدیر مسئول) ،

2 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم و مدرس دانشگاه ،

چکیده

اولین دیدگاهی که شایسته است از آن به نهج البلاغه نگریسته شود گزاره های شناختیآن است . در این میان بحث رسانگی طرح واره ها به همراه شباهت براساس استعاره های مفهومی و برحسب ویژگی های قلمرویی مبدأ و مقصد در نهج البلاغه، مفهوم بسیار گسترده دارد. رسانگی که بهترین صفت استعاره مفهومی در این جستار است برپایه واژة «ابل» در خطبة سوم با بسط در مفاهیم مختلف تحلیل می شود و در این راستا به صورت توصیفی- تحلیلی براساس چارچوب استعاره ساختی و رسم طرح واره های تصویری مبدأ و مقصد، آموزه های دینی و تربیتی با ذکر مثال های متنوع خطبة سوم بیان می گردد. لیکن در این موضوع آنچنان که باید و شاید کمتر بحث نظری شده است. البته فارغ از جنبة معرفتی موضوع ، آثار و نتایج عملی گفتمان هایی از این دست تأثیر شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی می گذارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • nasrolah shameli 1
  • mohsen salari 2

چکیده [English]

.