نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ، مدرس گروه معارف اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

         مسأله اسماء و صفات الهی در رابطه انسان با خدا در جنبه‌های چون عقاید و راز و نیاز با معبود هستی اهمیت شایانی دارد. بعد معنا‌شناسی این مسأله هم اکنون در فلسفه دین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این جنبه از اسماء و صفات به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان درباره صفات خداوند سخن گفت و این صفات چه نسبتی با صفات انسان دارند؟ قرآن کریم واحادیث اهل بیت(ع)مضامین بلندپایه و ره‌گشایی در حل چالش‌های فر‌اروی این بحث دارند. نوشتار پیش‌رو به روش تحلیل گزاره‌ای رهیافت قرآن و حضرت علی(ع) را درباره مسأله اسماء و صفات الهی  می‌کاود. در نگاه قرآن و احادیثِ حضرت علی (ع) این بحث معطوف به دو حد نفی تعطیل و نفی تشبیه است؛ در بعد نفی تعطیل به‌وسیله خلقت به‌وجود آفریدگار رهنمون می‌شویم و پروردگار به روش قلبی–فطری خویش را به انسان معرفی و از طریق افعال و سلب کاستی‌ها خود را توصیف می‌کند. در بعد نفی تشبیه به دلیل تباین آفریدگار و آفریدگان و به تصور در نیامدن پروردگار هرگونه توصیف از طرف آفریدگان پذیرفته نیست چرا که لوازم باطلی از قبیل احاطه بر خداوند، جزءداشتن، به شمارش‌آوردن، محدود‌کردن، شباهت و به تصور درآمدن حق تعالی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantics of Divine Names and Attributes inAlavi Thought

نویسندگان [English]

  • reza berenjkar 1
  • abouzar nourozi 2

چکیده [English]

Divine names and attributes are of crucial importance regarding human relation with God, and other issues like beliefs and the act of speaking to the lord of universe.  The semantic aspect of the issue has been of great attention in religion philosophy. It seeks to explain how divine attributes should be recognized and how they are related to human attributes. The sublime Qur’an and holy Imams’ narrations contain significant and profound concepts which could be employed in meeting these challenges. The present study, through employing content analysis,explores the approach taken by the sublime Qur’an and Imam Ali (A)concerning the divine names and attributes. From the viewpoint of the sublime Qur’an and Imam Ali’s narrations, we encounter the two issues of tashbih and ta'til denials. In ta’til denial, we are guided to Godvia His creation and God presents Himself to mankind by means of nature and describesHimself through His acts and annihilation of deficiencies. In  tashbih denial,  due to contradictions between the creator and the creatures and unimaginable nature of God, any descriptions offered by the creatures is unacceptable since erroneous means would lead to taking over God, disintegration, enumeration,restriction, assimilation and image-making of God

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Divine names and attributes
  • Semantics
  • Qur’an
  • Imam (A)