نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدیریت،دانشگاه پیام نور

2 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

در طول عصرهای متمادی، به‌ویژه عصر حاضر، «ارتباطات» (Communication) به‌عنوان سرمایۀ اجتماعی در کنار سرمایه‌های طبیعی، فناورانه و انسانی اهمیت فوق‌العاده یافته است. به این دلیل هر مدیری باید کوشش کند با ایجاد ارتباط دوجانبة مثبت، حسن تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده را به‌وجود آورد و با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد، زمینة ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران را با یکدیگر فراهم سازد تا از این طریق، باعث ایجاد انگیزش و رشدیافتگی افراد در راستای رسیدن به اهداف سازمان شود.
از طرفی، اسلام، چکیدۀ تمامى ادیان آسمانی و حاصل زحمات همۀ انبیاى الهى است. اسلامى که با «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» (احزاب: 33) کامل شد و نعمت را بر انسان تمام کرد. اسلام پس از وفات پیامبر اکرم (ص) دچار کمبود‌ها، انحرافات و مصائب متعددی شد که با شروع حکومت و رهبری پیامبرگونۀ حضرت علی (ع) به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حکومت آن حضرت، همانند دیگر حکومت‌ها، به مدیران و امیرانی نیاز داشت که با داشتن مهارت‌های ارتباطی مؤثر، درپی جلب رضایت و خرسندی کارکنان و مراجعان باشند و نیز با ایجاد این ارتباط مؤثر و دوسویه، حکومت را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. از این رو در مقالۀ حاضر برآنیم تا با تشریح ابعاد ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی، نقش آن را در دوران حکومت حضرت علی (ع) مشخص سازیم.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Communicative Skills in Imam Ali’s Reign

نویسندگان [English]

  • Karim Eskandari 1
  • Valyollah Naghipoor 2

1 Faculty Member of Public Administration, Payame Noor University

2 Faculty Member of Theology and Islamic Studies, University of Qom

چکیده [English]

Throughout history and in the contemporary world in particular, communications, as a social capital, has gained importance alongside natural, technological and human capitals. To inspire motivation and growth in employees and workers to realize organizational goals, every manager should therefore try to establish positive two-way communications in order to create an atmosphere of mutual understanding, satisfaction and harmonious relationships, and try to encourage mutual understanding and satisfaction among them.
Islam is the gist of all revealed religions, for which all prophets of God have worked. The religion brought God’s Favors on humans to their fullest by the verse “This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion” (Al-Ma’idah: 3). However, the religion went through distortions and adverse events until Imam Ali’s rule brought it back to its original condition. Like every rule, Imam Ali’s rule needed officials and managers who were able to bring satisfaction among people using effective communicative skills, and thereby assist the government in reaching its goals by effective mutual relationships. This paper thus looks at different aspects of communication and communicative skills to then explore their role in Imam Ali’s rule.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: communications
  • communicative skills
  • Rule
  • Imam Ali
قرآن کریم.
آهنچیان، محمدرضا و منیدری، رمضانعلی (1383). «رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شمارۀ 12.
استونر، جیمز و فریمن، ادوارد (1375). مدیریت، ترجمۀ سیدمحمّد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
اعرافی، علیرضا (1380). «نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)»، مجلۀ حوزه و دانشگاه، شمارۀ 26، بهار، ص 22-45.
الوانی، مهدی (1379). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1385). اصول و مبانی مدیریت (در جهان معاصر)، چاپ اول، تهران: انتشارات مدیران.
بدرقه، علی(1383). تکنولوژی آموزش، گرمسار: نشر دانشگاه آزاد ـ واحد گرمسار.
بهرامی‌زنوز، مریم (1390). «محورهای ترغیب و تشویق کارکنان برای کار و کوشش جهادی»، قابل دسترس در وب‌سایت زیر:
http://www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/82.pdf
تولیت زواره، سیدمحمّدرضا (1387). «ارتباطات مؤثر»، ماهنامۀ اندیشه‌گستر سایپا، ش 36، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
جاسبی، عبدالله (1380). اصول مبانی سازمان و مدیریت، چ 11، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران.
جواهری، منوچهر (1379). مدیریت تحول، تهران: انتشارات دفتر همکاری علمی بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش.
حسنی، سیدمحمّدابراهیم (پاییز و زمستان 1383). «سیرۀ حکومتی امام علی (ع) در ارتباط با کارگزاران/ پاسخگویی و حکومتداری»، فصلنامۀ اندیشۀ انقلاب اسلامی، ش 12-11، ص 32-24.
دعایی، حبیب‌الله (1373). «ارائۀ الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران»، فصلنامۀ دانش مدیریت، ش 25.
ذاکری، علی‌اکبر (1379). «اصلاح ساختار اداری در حکومت علوی»، مجلۀ حوزه، ش 101-102، ص 1-14.
رضائیان، علی (1374). مدیریت رفتار سازمانی، چ 3، انتشارات دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
رضائیان، علی (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.
شیخ مفید، محمّدبن‌محمّد نعمان عکبری بغدادی (1373). الجمل، ترجمۀ سیّدعلی میرشریفی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
علیزاده اقدم، رسول (1380). ارتباطات سازمانی، تهران: انتشارات آوای نور.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ صفرزاده، حسین؛ خادمی، مهدی (1383). نظریه‌های ارتباطات سازمانی، تهران: نشر رسا.
فرهنگی، علی‌اکبر (1386). ارتباطات انسانی، چ 12، تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
قبادی، مجید (1387). «مهارت‌های ارتباطی»، ماهنامۀ بانک ملی، ش 150، اسفندماه.
قرایی، امان‌الله (1386). «مهارت‌های ارتباطی و رفتار سازمانی»، قابل دسترس در:
www.neshastemi.com
مرتضوی، سعید و مهربان، حمید (1383). «بررسی رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شمارۀ شانزدهم.
معادیخواه، مجید (1374). فرهنگ آفتاب، تهران: نشر ذره.
مقیمی، سیدمحمّد (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، چ 4، تهران: انتشارت ترمه.
مورهد و گریفین (1374). رفتار سازمانی، ترجمۀ سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
میرسپاسی، ناصر (1384). مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات شروین.
میرکمالی، سیدمحمّد (1379). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، تهران: نشر رامین.
نهج‌البلاغه (1379). گردآوردۀ سیّدرضی، ترجمۀ حسین انصاریان، تهران: انتشارات پیام آزادی.
نهج‌البلاغه (1373). گردآوردۀ سیّد رضی، ترجمۀ سید جعفر شهیدی، چ 5، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
واحد دین و اندیشۀ تبیان زنجان (1391). «حکومت از دیدگاه حضرت علی (ع)»، قابل دسترس در وب‌سایت زیر:
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Religion_Thoughts/the_ infallibles_family/immaculates_ persons/imam_ali_immaculate/2012/5/14/62567.html.
هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین؛ دیکسون، دیوید (1386). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، چ 4، تهران: انتشارات آرین.
هلر، رابرت (1383). ارتباط مؤثر، ترجمۀ سیدعلی میرزایی، چ 2، تهران: انتشارات ساراگل.
 
Argyris, Chris (1986). “Skilled Incompetence”, Harvard Business Review 64 (5):74-80
Schermerhorn, John R.(1993). Management for productivity, Fourth Edition, prined in the United States America, Wiley Publisher.