جایگاه عقل در معرفت دینی از نگاه امام علی(ع)

فاطمه الهی؛ حسین مهدوی نژاد؛ مصطفی دلشاد تهرانی

دوره 6، شماره 12 ، آذر 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
        تعیین سهم عقل در فهم و معرفت دینی از بُعد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی یکی از بهترین روش­های شناخت دین است که در حوزۀ پژوهش­های دینی و جذب و اقناع فکری نسل جوان مطرح بوده است. در بررسی سخنان و بیانات امام علی(ع) به عنوان مفسر و مبیّن دین، ما شاهد گزاره­هایی هستیم که در آن عقل، در دو قسم، عقل نظری و عملی به معنای «ادراک ...  بیشتر