تبیین جامعه شناختی الگو رفتارها و همرایزنی در سیره علوی

فاطمه جان احمدی؛ فروزان احمدی

دوره 14، شماره 27 ، دی 1402

https://doi.org/10.30465/alavi.2023.45627.2556

چکیده
  بازنمود سیره حضرت امیر (ع) در منابع تاریخی دارای وجوه ممتاز و ابعاد بی نظیری است که نمایانگر وسعت شخصیت با ثبات و پایدار وی، به‌عنوان الگو و اسوه جوامع مسلمان است. در کنار شخصیت بی بدیل نظامی به‌هنگام غزوه و جهاد با کفار و منافقین شجاع و دلیر, و در صحنه اجتماع و خانواده نرم‌خو، صلح‌جو و مهربان متکی بر عقل و درایت بود. گرچه منابع از منش ...  بیشتر