تبیین سه رویکرد به رنگها از منظر حضرت علی (ع) در نهج البلاغه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی(دانشیار) دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

نهج البلاغه در بردارنده نکات ارزشمندی از وصف زیباییهای عالم از جمله رنگها و معانی آنها است. مسئله این تحقیق واکاوی فرازهای نهج البلاغه و رویکردهای مختلف درباره رنگ است. این تحقیق با هدف تبیین رنگها و معانی آن، پرسشها  را اینگونه مطرح می کند: حضرت علی(ع) در نهج البلاغه با چه رویکردها، دیدگاه ها و نیز ویژگیهای تجسمی و هنری به رنگ نگریسته و آن را بیان می کند؟ رنگها دارای چه معانی و نشانه هایی هستند؟
نتایج حاصله از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رنگها در نهج البلاغه با سه رویکرد و دیدگاه از منظر حضرت علی(ع) بیان شده اند رویکرد اول بر وجه نمادین رنگها، دوم به طبیعتگرایی و تأثیرات روانی رنگ بر روی بشرو نیز ارجاعات رنگ در طبیعت حیوانات، انسانها و گیاهان حتی آسمان و زمین و نیز دیدگاه سوم بر وجه زیبایی شناسی و تجسمی رنگ اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The explanation of three approaches to colors from the viewpoint of Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asgari 1
  • Asghar Fahimifar 2
2 Associate professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University