دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399 
3. تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)

صفحه 1-26

اکرم السادات حسینی هنومرور؛ کمال صحرایی؛ علی محمد میرجلیلی