نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
علّامۀ امینی از متفکّران بزرگ و مصلحان بنام جهان اسلام است که سالیان دراز به مطالعه و تحقیق در عرصۀ تاریخ و فرهنگ و تمدّن اسلامی پرداخت و به تألیف کتاب گران‌سنگ الغدیر در دفاع از حریم ولایت همّت گمارد. طرح جامع، سبک بدیع و خصایص علمی این اثر برجسته در ابعاد گوناگون بدان پـایه از ارزش و اعتبار است که آن را ماندگار و از دیگر آثار مشابه ممتاز گردانید و رجال علم و فکر و ادب را به اعجاب و تحسیـن واداشت. این مقـاله با بحثی در اصل ولایت و خاستگاه تاریخی شکوهمندش آغاز می‌شود و سپس در ارزشیابی الغدیر و یادکرد مزایای بهاور علمی مترتّب بر آن ادامه می‌یابد و سرانجام به نتایجی ارزنده پایان می‌پذیرد که نشـر ولای علی و بازگویی حقایق تشیع و برقراری وحدت اسلامی در رأس آن‌‌هاست، چنان که شماری از علمای مذاهب اسلامی که در تجلیل از کتاب قلم‌فـرسایی کرده‌اند، بر این امر اتّفاق نظر دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Reviewing Al-Ghadir

نویسنده [English]

  • Alireza Mirzamohammad

Associate Professor, IHCS

چکیده [English]

Allameh Amini is one of the prominent intellectuals and outstanding reformists in the Islamic world, who studied Islamic history, culture, and civilization for a long time and who authored the valuable book titled Al-Ghadir in advocacy of Wilayah (guardianship of Imam Ali and the eleven Imams after him). The comprehensive design, innovative style and scholarly features of this noteworthy work singled it out among similar works and compelled admiration and appreciation from great figures in research, thought and literature. The present paper starts with a discussion on Wilayah and its glorious historical origin, then goes on with evaluating the book Al-Ghadir and exploring its scholarly significances, and finishes with a number of conclusions and valuable lessons, most importantly including the necessity for disseminating Imam Ali’s wilayah, out speaking the truth of Shia, and working towards unity between different sects of the religion, which is also highlighted by a number of scholars of different Islamic schools who appreciated Al-Ghadir in their works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ghadir Khumm occasion
  • Wilayah (guardianship)
  • words of revelation
  • Amini
  • Al-Ghadir
  • jurisprudence of history
  • political philosophy of Islam
  • Unity
قرآن کریم.
آقا بزرگ تهرانی (1376ش). زندگی‌نـامۀ شیخ طـوسی، ترجمۀ علی‌رضا میرزامحمد و سیدحمید طبیبیان، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
الأمینی النجفی، عبدالحسین أحمد (1403ق/ 1983م). الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب، چاپ پنجم، بیروت: دارالکتاب العربی.
ــــــــــــــــــــــــــــــ (1386ش). الغدیر، ترجمۀ محمدتقی واحدی و دیگران، ویرایش جدید: زیر نظر علی‌رضا میرزامحمد، تهران: بنیاد بعثت.
حکیمی، محمدرضا (بی‌تا). حماسۀ غدیر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1362ش). کارنـامۀ اسلام، چاپ سوم، تهران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
السیوطی، عبـدالرحمن (بی‌تا). الجـامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، چاپ چهارم، بیروت: دارالکتب العلمیة.
الشبلنجی، مؤمن بن حسن مؤمن (بی‌تا). نور الأبصار فی مناقب آل النبی المختار، بیروت: دارالفکر.
الشریف الرضی، محمد بن الحسین (1387ق/ 1967م). نـهج‌البلاغة، ضبط نصّه و ابتکر فهارسه العلمیة صبحی الصالح، بیروت: بی‌نا.
شهیدی، سیدجعفر و محمدرضا حکیمی (1361ش/ 1403ق). یادنامۀ علامۀ امینی، تهران: مؤسسۀ انجام کتاب.
صدر حاج سیدجوادی، احمد و دیگران (1366ش به بعد). دائـرةالمعارف تشیّع، تهران: بنیاد اسلامی طاهر.
طـوسی، خـواجه نصیـرالدین (1356ش). به تصحیح و تنـقیح مجتبی مینوی و علی‌رضا حیدری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
طیب، سید عبدالحسین (1352ش). کلم الطـیّب در تقریر عقاید اسلام، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان‌پور.
الفیروزآبادی، السید مرتضی الحسینی (1402ق/ 1982م). فضائل الخمسة من الصحاح الستة، چاپ چهارم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
القندوزی، سلیمان بن ابراهیم (بی‌تا). ینابیع المودّة، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
الکلینی الرازی، محمد بن یعقوب (1401ق). الکافی، صحّحه و علّق علیه علی اکبر الغفاری، با مقدمۀ حسین علی محفوظ، چاپ چهارم، بیروت: دار صعب و دارالمعارف.
مطهری، مرتضی (بی‌تا). سیری در نهج البلاغة، قم: انتشارات صدرا.
ـــــــــــــــ (1362ش). مجموعۀ مقالات، قم: انتشارات اسلامی (وابستـه به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه).
المنیر، فهرس کتاب الغـدیر (1409ق). قسم الدراسات الاسلامیة، تهران: مؤسسة البعثة.