دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-137 
1. نیم نگاهی به غدیریه‌های عربی

صفحه 1-23

ابوالحسن امین مقدسی؛ اعظم شمس الدینی فرد


3. مختصات فتنه در نهج البلاغه

صفحه 49-60

ابوالفضل تقی پور؛ افسانه قاسم پور


5. مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه

صفحه 85-110

الهام محمدزاده؛ سید محمد مرتضوی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی