دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 1-122 (بهار و تابستان 1394) 
امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد»

صفحه 61-80

نوذر عباسی عباسی؛ مرتضی قائمی؛ مسیّب یارمحمدی واصل


بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)

صفحه 81-102

محمود عیسوی؛ lمصطفی دلشاد تهرانی؛ ریحانه سمیعی