دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، مرداد 1401 
بازکاوی عناصر و مؤلفه‌های مؤثر بر نهادینه‌سازی هنجارهای اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

صفحه 139-168

10.30465/alavi.2022.7947

مژگان قادر زاده؛ احمد زارع زردینی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ سید سعید زاهد زاهدانی